Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.3

2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / 2.3.1 Innowacje w MŚP, RPO Łódzkiego

Zakończony 10.03.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

do 30 września 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów|
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź
w dni robocze w godzinach 8:00-16:00

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie (formularz wniosku oraz komplet załączników), przygotowany w sposób określony w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, należy złożyć w wersji papierowej w formacie A4, w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym, np. na płycie CD-R/DVD.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Typy projektów podlegające dofinansowaniu: - wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B+R;- wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Ocena projektów dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Ocena projektu składa się z etapu oceny formalnej oraz oceny merytorycznej.Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony musi spełnić wszystkie kryteria formalne, a następnie spełnić wszystkie kryteria merytoryczne oraz uzyskać wymagany procent maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania ze wszystkich kryteriów merytorycznych punktowych – tzw. minimum punktowe, które wynosi 60%.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

55% wydatków kwalifikowanych – mikro i małe przedsiębiorstwa 45% wydatków kwalifikowanych – średnie przedsiębiorstwa

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

51 157 200 zł

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zostały opisane w § 22 Regulaminu konkursu

Linki

Strona Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi