Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 2.3

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, Inteligentny Rozwój

Zakończony 31.03.2017

W terminie 7 dni od rozstrzygnięcia danego etapu konkursu, PARP publikuje na stronie internetowej PARP oraz na portalu listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Rozstrzygnięcie konkursu następuje poprzez zatwierdzenie przez Instytucję Pośredniczącą (Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości) listy projektów ocenionych zawierającej przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 60 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danym etapie konkursu, w którym został złożony, do dnia sporządzenia listy ocenionych projektów w ramach danego etapu konkursu. W terminie 7 dni od rozstrzygnięcia danego etapu konkursu, PARP publikuje na stronie internetowej PARP oraz na portalu listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP www.poir.parp.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu przez wnioskodawcę usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa musi być świadczona przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR dostępne na stronie PARP pod adresem www.poir.parp.gov.pl, stanowiące załącznik do Regulaminu Konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

do 70%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 3 240 000 zł 2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 32 760 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu w §14.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91-93

Linki

Ogłoszenie konkursu

Regulamin konkursu

Dokumentacja konkursowa

www.poir.parp.gov.pl