Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 2.3

2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego / 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury (IV nabór), Polska Cyfrowa

AKTUALNY data naboru wniosków od 12.08.2019 do 31.12.2019

Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Nabór wniosków jest prowadzony w dwóch rundach.

Wnioski należy składać w terminach:

Runda pierwsza - od 12 sierpnia do 15 listopada 2019 r.;

Runda druga – od 16 listopada do 31 grudnia 2019 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

100 dni od ostatniego dnia składania wniosków o dofinansowanie w ramach danej rundy konkursowej

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13A 01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu aplikacji generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej pod adresem: http://generator.cppc.gov.pl/ (z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 Regulaminu konkursu) oraz instrukcji  wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu.

Wnioski  o  dofinansowanie  projektu  przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc020301.cppc.gov.pl/.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

- państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,

- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,

- ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,

- jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,

- biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego.

Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:

- wyżej wymienione podmioty,

- przedsiębiorcy,

- organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie udzielane jest projektom dzięki którym zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały archiwalne, nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Kryteria wyboru projektów

Formalne kryteria wyboru 

Merytoryczne kryteria wyboru

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63% kosztów kwalifikowanych projektu w całości finansowanych ze środków UE (EFRR).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 80 000 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych i 00/100).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie 

Wzór porozumienia o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje na temat ścieżki odwoławczej zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki można przesyłać na adres e-mail: konkurs2.3kultura@cppc.gov.pl

Linki

https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-3-cyfrowa-dostepnosc-i-uzytecznosc-informacji-sektora-publicznego/nabor-wnioskow-popc-2-3-2-kultura-iv-nabor