Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.20

2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 14.11.2019

28.05.2020

Czwarta cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/19 

Zbiorcza lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/19

29.04.2020

Trzecia cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/19

31.03.2020

Druga cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/19

28.02.2020
Pierwsza cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/19

30.01.2020

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/19

 

Przewidywane terminy posiedzeń KOP*

  • I runda: 14.11 - 31.12.2019
  • II runda: 06.12-31.01.2020

* W przypadku dokonywania w ramach KOP (danej rundy) oceny merytorycznej nie więcej niż 200 projektów, termin na jej przeprowadzenie rozumiany jako okres od dnia przekazania oceniającym w ramach KOP wylosowanych projektów do oceny do momentu podpisania przez oceniających kart oceny merytorycznej wszystkich projektów ocenianych w ramach KOP, wynosi nie więcej niż 60 dni. Przy każdym kolejnym zwiększeniu liczby projektów maksymalnie o 200 termin dokonania oceny merytorycznej może zostać wydłużony maksymalnie o 30 dni (np. jeżeli w ramach KOP ocenianych jest od 201 do 400 projektów, termin dokonania oceny merytorycznej wynosi nie więcej niż 90 dni). Termin dokonania oceny merytorycznej nie może jednak przekroczyć 120 dni niezależnie od liczby projektów ocenianych w ramach KOP.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2020

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w niniejszym konkursie są partnerzy społeczni tj. reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1240) oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z pózn.zm.), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2002 r. Nr 112,poz. 979, z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 167).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Założeniem niniejszego konkursu jest wybór projektów, w których będzie miała miejsce realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria merytoryczne zgodne z punktem 5.1 Regulaminu konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/19.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

  • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97,00%.
  • Wymagany wkład własny Wnioskodawcy do realizacji projektu wynosi co najmniej 3,00% liczonych od całkowitej wartości projektu.
  • Zakłada się, iż średni koszt przypadający na 1 badanie lub 1 analizę w projekcie wynosi nie więcej niż 250 000 PLN. 
  • Maksymalna wartość projektu wynosi 750 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi 1 800 000,00 PLN.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK: https://efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu:Katarzyna Płoszaj-Mazurek, nr telefonu: 22 461 19 57, e-mail: katarzyna.mazurek-ploszaj@mrpips.gov.pl