Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.2

2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych, RPO Świętokrzyskiego

Zakończony 29.01.2016

Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków (PDF 171 KB)

 

Warunkowy wybór projektów 

Uchwałą nr 1621/16 z dnia 13 lipca 2016 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał warunkowego wyboru  projektów do dofinansowania po I etapie konkursu w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.02.00-IZ.00-26-016/15 w ramach Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Działania 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita kwota dofinansowania projektów wynosi 14 870 427,37 zł, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 34 713 498, 38 zł.

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania znajduje się w załączniku nr 1 do Uchwały nr 1621/16 z dnia 13 lipca 2016 roku.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

lipiec 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego undefinedul. H. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WŚ 2014 - 2020 (zwanego dalej LSI).

Wersja elektroniczna

Wniosek o dofinansowanie projektu należy składać poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (LSI) od dnia 28.12.2015 roku (od godziny 7.30) do dnia 29.01.2016 roku (do godziny 15:00 - po godzinie 15.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru tj. 29.01.2016 roku, złożenie wniosku w wersji papierowej będzie możliwe do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 jednostki samorządu terytorialnego z terenu Województwa Świętokrzyskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dofinansowaniem objęte będą projekty dotyczące tworzenia nowych oraz rozbudowy istniejących terenów inwestycyjnych (w tym budowa, przebudowa i remont obiektów/budynków) – będących w posiadaniu Wnioskodawcy – poprzez kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą.Ponadto, dofinansowaniem objęte zostaną zadania dotyczące uporządkowania i przygotowania terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, tj. w szczególności prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, uzbrojenie w media, budowa lub modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego. Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną - jako uzupełniający element projektu dotyczącego kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego  stanowić mogą mniej niż 50% kosztów kwalifikowalnych budżetu projektu.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Informacje o kryteriach wyboru projektów zostały ujęte w Regulaminie konkursu (PDF 802 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

65%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

16 044 136,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu dla Działania 2.2 (PDF 789 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

wzór wniosku (PDF 810 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Zal XII Wzór umowy o dofinasowanie Projektu (PDF 867 KB)

Zal II do Umowy dofinansowanie Projektu (PDF 469 KB)

Zal III do Umowy o dofinansowanie Projektu (PDF 1 MB)

 

Pozostałe załączniki:

Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 2016 roku (PDF 527 KB)

Lista członków Komisji Oceny Projektów (PDF 558 KB)

Zał. nr 4 - Instrukcja obługii LSI w zakresie procesu rejestracji i logowania (PDF 409 KB)

Zał. nr 5 - Lista załączników (RTF 3 MB)

Instrukcja do SWI RPOWŚ 2014-2020 (PDF 2 MB)

Metodyka dostępności cenowej  (PDF 320 KB)

NOWE RD (PDF 667 KB)

NOWE RW (PDF 1 MB)

Pytania i i odpowiedzi z PGD (PDF 221 KB)

Przewodnik AKK wersja polskojęzyczna (PDF 7 MB)

Przewodni AKK wersja angielska (PDF 6 MB)

Zał. nr 7 - wzór karty weryfikacji wymogów formalnych (DOC 175 KB)

Zał. nr 8 - wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie (DOC 281 KB)

Zał. nr 9 - wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 (XLSX 250 KB)

Zał. nr 10 - wzór karty ponownej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 (XLSX 252 KB)

Zał. nr 11 - wzór Pre – umowy (PDF 725 KB)  

Zał. nr 13 - wzór etykiet na segregator (DOC 87 KB)

Zał. nr 14 – wzór kart informacyjnych (DOC 86 KB)

Zał. nr 15 do Regulaminu Oświadczenie o wykorzystaniu terenów inwestycyjnych w okresie 2007-2013 (DOCX 81 KB)

Zał. nr 16 - Instrukcja wypełnienia załączników  Zał. nr 17 do Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW (DOC 1 MB)

SZOOP Działanie 2.2 (PDF 682 KB)

 

Pytania i odpowiedzi:

Pyt: dotyczące posiadania gruntów (DOCX 11 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w §7 Regulaminu konkursu (str 29). (PDF 802 KB) 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

Oddział Wdrażania Projektów II – tel. /41/,  36-58-143, 36-58-144, 36-58-145, 36-58-148, 36-58-131,36-58-157, 36-58-158, 36-58-140, 36-58-146, 36-58-147, 36-58-142

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020