Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.2

2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów / 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 18.01.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, że 13.06.2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/15.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały wybrane do dofinansowania.

 

Komunikat z 11.10.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, że 11.10.2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził Listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/15, zaktualizowaną o rozstrzygnięcia procedury odwoławczej dla przedmiotowego konkursu.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

czerwiec 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • organy prowadzące szkołę/placówkę systemu oświaty, w której realizowany będzie projekt,

 • inny podmiot prowadzący statutową działalność w zakresie edukacji realizujący projekt w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę, w której realizowany będzie projekt.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),
 • kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) oraz działań z obszaru doradztwa zawodowego,
 • indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego,
 • wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,
 • wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,
 • podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego,
 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń,
 • programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów znajdziecie Państwo w szczegółowym opisie osi priorytetowej kadry dla gospodarki - załącznik 3 oraz w regulaminie konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

95%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

14 379 371,26 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 2 MB).

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 726 KB).

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 959 KB).

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej znajdziecie Państwo w podrozdziale 5.6 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
  gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
  Telefony:
  89 521 93 85
  89 521 93 86
  89 521 94 82
  89 521 94 83

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
  lpielblag@warmia.mazury.pl
  Telefony:
  55 620 09 13
  55 620 09 14
  55 620 09 16

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
  lpielk@warmia.mazury.pl
  Telefony:
  87 734 11 09
  87 734 11 10
  87 610 07 77

Linki

Ogłoszenie o naborze (PDF 137 KB)

Szczegółowy opis osi priorytetowej kadry dla gospodarki (PDF 3 MB)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Link do strony o naborze