Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.18

2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 1.09.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

pażdziernik 2020

Miejsce składania wniosków

Wnioski będą przyjmowane w okresie od 17 sierpnia 2020 r. do 1 września 2020 r. do godz. 15:00.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z instrukcją dostępną na stroniehttps://www.sowa.efs.gov.pl/Pomoc, z zachowaniem poniższych zasad:

1)      Wniosek jest przygotowywany przy pomocy aplikacji SOWA, która jest dostępna pod adresem: https://www.sowa.efs.gov.pl;

2)      Każdy użytkownik systemu/wnioskodawca powinien posiadać aktywne konto użytkownika, które może samodzielnie założyć poprzez zakładkę: „Załóż konto”[1]. Szczegółowe informacje w zakresie zakładania konta oraz obsługi systemu znajdują się w Instrukcji użytkownika SOWA w ramach PO WER 2014–2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów, która jest dostępna w systemie w zakładce „Pomoc”.

3)      Po zakończeniu wypełniania elektronicznej wersji wniosku w systemie należy zweryfikować poprawność jego wypełnienia. W tym celu należy z bocznego menu formularza kliknąć przycisk „Sprawdź”. Jeżeli pola objęte walidacją nie zostały uzupełnione lub zostały uzupełnione błędnie, zostanie wyświetlona Karta walidacji zawierająca listę wykrytych we wniosku błędów. Przy każdym błędzie znajduje się link do danej sekcji. Po poprawieniu danego błędu i ponownym kliknięciu przycisku „Sprawdź”, jeżeli błąd został poprawnie skorygowany, nie będzie się już dłużej wyświetlał w Karcie walidacji.

4)      Po uzupełnieniu wniosku i zweryfikowaniu poprawności wprowadzonych danych wnioskodawca przesyła do IOK wersję elektroniczną wniosku za pomocą systemu SOWA.[1]  W przypadku problemów w działaniu systemu zaleca się skorzystanie z informacji znajdujących się w zakładce „Pomoc” i „Często zadawane pytania” lub kontakt z działem wsparcia technicznego dla użytkowników (HelpDesk). Kontakt z pracownikiem HelpDesk możliwy jest m.in. poprzez wysłanie elektronicznego formularza zgłoszenia problemu, który dostępny jest w stopce pod linkiem „Zgłoś problem”. Dodatkowe informacje związane ze wsparciem technicznym dla systemu SOWA są dostępne w zakładce „Pomoc” w dokumencie „Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu SOWA dla PO WER”.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- Minister właściwy ds. administracji publicznej

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

- stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego

- organizacje pozarządowe

- partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjęta w PO WER

- przedsiębiorcy

- szkoły wyższe

- jednostki naukowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Środki będą przeznaczone na granty dla jednostek samorządu terytorialnego na zapewnienie dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Kryteria wyboru projektów

Dostępne w regulaminie konkursu na stronie internetowej ip.mswia.gov.pl

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przewidziana na konkurs wynosi 59 400 000 zł(słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych) i stanowi środki pochodzące z EFS w kwocie 50 062 320 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych) oraz budżetu państwa w kwocie 9 337 680 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Dostępny na stronie: ip.mswia.gov.pl

Wzór wniosku o dofinansowanie

Dostępny na stronie: ip.mswia.gov.pl

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do regulaminu konkursu i jest dostępny na stronie: ip.mswia.gov.pl

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zostały opisane w regulaminie konkursu na stronie: http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-ii-2020/11200,Ogloszenie-o-otwartym-konkursie-w-ramach-Dzialania-218-Programu-Operacyjnego-Wie.html

Linki

ip.mswia.gov.pl