Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.16

2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 29.02.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

II kwartał 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Departament Kontroli i Nadzoru

Al. Ujazdowskie 1/300-583 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinasowanie realizacji projektu będą przyjmowane         

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu SOWA, dostępnego na stronie www.sowa.efs.gov.pl oraz        
 • w formie papierowej, wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku albo w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej KPRM.  

Wnioski w formie papierowej można dostarczać:        

 • osobiście (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 8:15 do 16:15) w Dzienniku Podawczym KPRM (00-582 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 14);          
 • przesyłką kurierską;          
 • pocztą. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się urzędy (jednostki budżetowe) obsługujące organ administracji rządowej uprawniony do prowadzenia konsultacji publicznych w rozumieniu Uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2013 r., poz. 979). 

Projekty muszą być realizowane w partnerstwie z co najmniej jednym partnerem będącym organizacją pozarządową w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118, z późn. zm.) lub partnerem społecznym, w rozumieniu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER, wybieranym na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu jest wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych, wpisanych do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, prowadzonego na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). Przy planowaniu projektu należy uwzględnić czas trwania procedury konkursowej. IOK szacuje, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2016 r. 

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

100%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

7 875 000,00

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

 1. W kwestii procedury odwoławczej przysługującej wnioskodawcom zastosowanie mają przepisy rozdziału 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.2014 poz. 1146,) zwanej dalej: ustawą.Wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał ocenę negatywną, przysługuje prawo do złożenia środka odwoławczego -protestu.
 2. Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:
  1. projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów,na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny;
  2. projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranego do dofinansowania.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek w tym  szczegółowy opis procedury odwoławczej znajdziesz w rozdziale VI Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu – tel. 22 694 75 36, bądź o przesłanie pytań pocztą elektroniczną na adres e-mail: efs@kprm.gov.pl.

Linki

Dodatkowe informacje o naborze wniosków