Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.16

2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 15.02.2019

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs ma charakter otwarty. Wybór projektów będzie następował po ok. 2 miesiącach od zakończeniu naboru w ramach danej rundy konkursowej.

Miejsce składania wniosków

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3)

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinasowanie realizacji projektu wraz z załącznikami muszą zostać złożone w dwóch niżej wymienionych formach; wnioski złożone tylko w jednej z nich będą pozostawione bez rozpatrzenia.      

  • W formie dokumentu elektronicznego przesłanego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) dostępnego pod adresem www.sowa.efs.gov.pl.
  • W formie opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia       wniosku, w postaci:  

    albo papierowej w postaci wniosku wydrukowanego z systemu SOWA, opatrzonego podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawnionych do złożenia tego wniosku – złożonej w Dzienniku Podawczym KPRM (00-582 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 14; w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy KPRM, tj. od 8:15 do 16:15) albo przesłanej przesyłką kurierską bądź pocztą;  
    albo elektronicznej opatrzonej ważnym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.) osoby do tego upoważnionej, przesłanej na elektroniczną skrzynkę podawczą KPRM na platformie ePUAP (adres: /KPRM/SkrytkaESP).O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wnioski, które nie wpłyną do IOK po godz. 16:15 w dniu zakończenia danej rundy konkursowej nie będą podlegały ocenie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się urzędy (jednostki budżetowe) obsługujące organ administracji rządowej uprawniony do prowadzenia konsultacji publicznych w rozumieniu Uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2013 r., poz. 979).Projekty muszą być realizowane w partnerstwie z co najmniej jednym partnerem będącym organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, z późn. zm.)[1] lub partnerem społecznym, w rozumieniu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER, wybieranym na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217).[1] Partnerem projektu mogą zostać jedynie te podmioty, które spełniają wymagania określone w art. 3 ust. 2 ww. ustawy, a więc osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, spełniające łącznie następujące wymagania:a) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,b) niedziałające w celu osiągnięcia zysku.Przy ocenie możliwości występowania w roli partnera projektu przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy należy posługiwać się definicją ustawową, do której wprost odwołuje się kryterium.

 

[1] Partnerem projektu mogą zostać jedynie te podmioty, które spełniają wymagania określone w art. 3 ust. 2 ww. ustawy, a więc osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, spełniające łącznie następujące wymagania:a) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,b) niedziałające w celu osiągnięcia zysku.Przy ocenie możliwości występowania w roli partnera projektu przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy należy posługiwać się definicją ustawową, do której wprost odwołuje się kryterium.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych, wpisanych do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, prowadzonego na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) lub do wykazów prac legislacyjnych prowadzonych przez Prezesa Rady Ministrów lub poszczególnych ministrów prowadzonych na podstawie art. 4 ust. 1 tej samej ustawy.Przy planowaniu projektu należy uwzględnić czas trwania procedury konkursowej. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera załączony poniżej Regulamin konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w załączonym poniżej Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

16 380 591,53 PLN

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

   W kwestii procedury odwoławczej przysługującej wnioskodawcom zastosowanie mają przepisy rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej. Wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał ocenę negatywną, przysługuje prawo do złożenia środka odwoławczego – protestu.         

Zgodnie z art. 55 pkt 2 ustawy wdrożeniowej oraz Porozumieniem Nr WER/KPRM/2015/1 zdnia 6 lutego 2015 r. w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów instytucją, która rozpatruje protest jest IP pełniąca także funkcję IOK, tj. KPRM.        

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

a)      projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny;

b)      projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.

 

Zmiana Regulaminu konkursu

 

1. Komunikatem  z dn. 14 maja 2018 r. Instytucja Pośredniczącą uzupełniła Regulamin konkursu.Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.2. Z dniem 19 maja 2017 r. w Regulaminie konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-010/17 pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych wprowadza się następujące zmiany:1) w Rozdziale I. INFORMACJE OGÓLNE, w podrozdziale 3. Podstawowe informacje na temat konkursu w punkcie:„9) Pojedyncza runda konkursu obejmuje nabór wniosków, a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów, zawierającą oceny, ze wskazaniem projektów wybranych do dofinansowania.”dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu:„IOK szacuje, że rozstrzygnięcie każdej rundy konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zakończenia naboru w jej ramach (termin orientacyjny).”2) Załącznik 11 do Regulaminu konkursu pn. Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER opracowanego przez jego Instytucję Zarządzającą zastępuje się dokumentem w załączonym kształcie.Wprowadzane modyfikacje mają charakter uzupełniający i nie pociągają za sobą konieczności wydłużenia okresu naboru wniosków o dofinasowanie w ramach konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–010/76 pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod numerem telefonu – tel. 22-694-75-29, bądź o przesłanie pytań pocztą elektroniczną na adres e-mail: efs@kprm.gov.pl.

Linki

Dodatkowe informacje o naborze wniosków

Informacje o kursie obrachunkowym (PDF 148 KB)