Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.16

2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 28.02.2017

Wyniki naboru 19.02.2018

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zakończyła ocenę wniosków w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–009/17 pn. Prowadzenie przez organizacje strażnicze działań w zakresie monitorowania prawa na poziomie krajowym. Do dofinansowania wybrano 10 projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, na łączną kwotę 6 320 270 zł. Instytucja dokonała zwiększenia kwoty alokacji w przedmiotowym konkursie do sumy wartości wybranych projektów na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 ze zm.).

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład Komisji Oceny Projektów

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kw. 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3)

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinasowanie realizacji projektu wraz z załącznikami muszą zostać złożone w dwóch niżej wymienionych formach; wnioski złożone tylko w jednej z nich będą pozostawione bez rozpatrzenia.  

  1. W formie dokumentu elektronicznego przesłanego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) dostępnego pod adresem www.sowa.efs.gov.pl.       
  2. W formie opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku, w postaci:    
  • albo papierowej w postaci wniosku wydrukowanego z systemu SOWA, opatrzonego podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawnionych do złożenia tego wniosku – złożonej w Dzienniku Podawczym KPRM (00-582 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 14; w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy KPRM, tj. od 8:15 do 16:15)
  • albo przesłanej przesyłką kurierską bądź pocztą; albo elektronicznej opatrzonej ważnym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.) osoby do tego upoważnionej, przesłanej na elektroniczną skrzynkę podawczą KPRM na platformie ePUAP (adres: /KPRM/SkrytkaESP).O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wnioski, które wpłyną po dniu 28 luty 2017 r. będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się organizacje strażnicze. Zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby niniejszego konkursu są to organizacje pozarządowe działające w interesie publicznym, których celem jest obywatelska kontrola działań władz publicznych lub obywatelska kontrola etyki działań wielkiego biznesu (działalność strażnicza). Obywatelska kontrola działań władz publicznych to badanie oparte na faktach i dokumentach, zaplanowane, usystematyzowane i prowadzone według przyjętego schematu wybranego fragmentu funkcjonowania administracji publicznej w celu określenia, na ile stosowane procedury są zgodne z prawem oraz na ile faktycznie wykorzystywane są na rzecz dobra wspólnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma umożliwić usprawnienie monitorowania prawa na poziomie krajowym przy pomocy metod, technik lub narzędzi zaproponowanych (stosowanych lub wdrożonych / wytworzonych w ramach projektu) przez Beneficjenta – ułatwiających realizację działań strażniczych dotyczących monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane on-line przez organy administracji rządowej. Projekt musi być realizowany w partnerstwie.Możliwe jest uzyskanie w ramach oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu dodatkowych punktów premiujących za podjęcie w ramach projektu aktywnego upowszechniania jego produktów (np. poradników, opracowań, narzędzi bądź modeli monitoringu prawa gospodarczego i prawa pracy) wśród innych organizacji strażniczych oraz partnerów społecznych. Przy planowaniu projektu należy uwzględnić czas trwania procedury konkursowej. Zakłada się, że rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić w czerwcu 2017 r.Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera załączony poniżejRegulamin konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w załączonym poniżej Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 228 375 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 581 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik do Regulaminu Konkursu (PDF 3 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik do Regulaminu Konkursu (PDF 3 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W kwestii procedury odwoławczej przysługującej wnioskodawcom zastosowanie mają przepisy rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej. Wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał ocenę negatywną, przysługuje prawo do złożenia środka odwoławczego – protestu.2. Zgodnie z art. 55 pkt 2 ustawy wdrożeniowej oraz Porozumieniem Nr WER/KPRM/2015/1 z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów instytucją, która rozpatruje protest jest IP pełniąca także funkcję IOK, tj. KPRM.3. Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:a) projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny;b) projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod numerem telefonu – tel. 22-694-66-61, bądź o przesłanie pytań pocztą elektroniczną na adres e-mail: efs@kprm.gov.pl.

Linki

Dodatkowe informacje o naborze wniosków

Informacja o kursie obrachunkowym (PDF 225 KB)