Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.14

2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy, RPO Zachodniopomorskiego

Zakończony 30.08.2019

-

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2019

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego ul. Jagiellońska 32U/5, 70-382 Szczecin

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, tj. do dnia 06 września 2019 r. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy opublikować najpóźniej do godziny 15:00 ostatniego dnia trwania naboru tj. 30 sierpnia 2019 r. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 2.14 podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest gmina. Odbiorcami końcowymi projektu są, osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania: Poprawa jakości powietrza na terenach o zidentyfikowanych problemach związanych z zanieczyszczeniami powietrza. Dofinansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu likwidacji „niskiej emisji”, obejmujące wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych oraz realizację przyłączy do sieci ciepłowniczej (jedynie w przypadku opłacalności ekonomicznej przyłączenia).

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (EFRR) wynosi 100% wydatków kwalifikowanych projektu.

2. W ramach niniejszego konkursu nie ustala się: minimalnej ani maksymalnej dopuszczalnej wartości całkowitej projektu. minimalnej ani maksymalnej dopuszczalnej wartości wydatków kwalifikowalnych.

3. W ramach niniejszego konkursu ustala się maksymalną dopuszczalną wartość dofinansowania w wysokości 4 312 500 PLN na Gminę w ramach naboru wniosków (wartość obliczona na podstawie stawek jednostkowych razem z wartością dofinansowania kosztów pośrednich jako 15% kosztów bezpośrednich).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi łącznie 15 462 000 PLN (słownie: piętnaście milionów czterysta sześćdziesiat dwa tysiące złotych 00/100).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursu

Rejestr zmian 3.07.2019 r.

Skład KOP

 

Archiwalne dokumenty:

Regulamin konkursu do 2.07.2019 r.

Załączniki do Regulaminu konkursu do 2.07.2019 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych, ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin – tel. 91 44 10 300, e-mail: wwdsrpo@wzp.pl

Linki

Serwis Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 https://beneficjent2014.wzp.pl/