Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.1

2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych (10/15), RPO Śląskiego

Zakończony 30.09.2015

Aktualizacja (19.09.2017 r.)
w następstwie przeprowadzenia oceny projektu pn. Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych Śląskiej Sieci Metropolitalnej pod kątem kryteriów merytorycznych dodatkowych, Zarząd Województwa Śląskiego 19 września 2017 r. zatwierdził zaktualizowaną „Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów” sporządzoną w ramach konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15.Zaktualizowano również status  projektów „Wdrożenie e-usług i digitalizacja zasobów w MPWiK Mysłowice” oraz „Digitalizacja materiałów filmowych z zasobów Filmoteki Śląskiej”.

Aktualizacja (17.10.2016 r.)
13 października 2016 r.Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zaktualizowaną „Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów” sporządzoną dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15.Podjeta decyzja była następstwem przeprowadzenia oceny projektu pt. Digitalizacja czasopism regionalnych z lat 1945-1989 wraz z podniesieniem jakości dostępu i długoterminowego zachowania zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej pod kątem kryteriów merytorycznych dodatkowych.

Aktualizacja (22.09.2016 r.)
Informujemy, że w następstwie uwzględnienia rozstrzygnięć podjętych po przeprowadzeniu procedury odwoławczej, Zarząd Województwa Śląskiego 20 września 2016 r. zatwierdził zaktualizowaną „Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów” sporządzoną w ramach konkursu nr  RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15. Do dofinansowania wybrano następujące projekty:

 • "Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach” (Wnioskodawca: Katowice – miasto na prawach powiatu),
 • „Rozwój e-usług w Gminie Chybie” (Wnioskodawca: Gmina Chybie),
 • „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” (Wnioskodawca – Lider: Dąbrowa Górnicza – miasto na prawach powiatu).

Aktualizacja (18.08.2016)
Informujemy, że ponownie dokonano oceny formalnej jednego z projektów, tj. "Baza wiedzy o historii województwa śląskiego z wykorzystaniem ORSIP". W konksekwencji Zarząd Województwa Śląskiego 9.08.2016 r. zatwierdził zaktualizowaną „Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów” sporządzoną w ramach konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15.Publikujemy w załączniku aktualną listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz Imienną listę członków Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny projektu "Baza wiedzy o historii województwa śląskiego z wykorzystaniem ORSIP".

Informacja (10.05.2016 r.)
Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 839/112/V/2016 z dnia 10.05.2016 r. zatwierdził „Listę ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów” i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie.

Określona w ogłoszeniu o konkursie wysokość alokacji (82 581 303,12 zł) umożliwiła wybór do dofinansowania 38 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 82 172 653,14 zł, przy zachowaniu ich kolejności na liście ocenionych projektów.

W celu przyśpieszenia wdrażania Programu w zakresie kontraktacji, płatności oraz certyfikacji wydatków, uchwałą nr 840/112/V/2016 z 10.05.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów o 33 666 601,89 zł oraz dokonał wyboru do dofinansowania kolejnych 16 projektów znajdujących się na Liście ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15.

Łączna wartość wszystkich 54 projektów wybranych do dofinansowania w ramach niniejszego konkursu, tj. uwzględniając obydwie ww. uchwały Zarządu, wynosi 116 247 905,01 zł.
Zwiększenie alokacji w celu wyboru do dofinansowania kolejnych projektów z ww. Listy nastąpiło w wyniku analizy dostępności środków w ramach osi II RPO WSL, jak również po uwzględnieniu różnic kursowych jakie wystąpiły w porównaniu do okresu pierwotnego przeliczania kwoty alokacji dla konkursu nr 02.01.00-IZ.01-24-010/15 wyrażonej w euro.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2015 r.

Miejsce składania wniosków

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego za pomocą platform elektronicznych.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą udostępnionego do tego celu systemu teleinformatycznego, tj. Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI), dostępnego pod adresem: https://lsi.slaskie.pl/ ). 

Wnioski o dofinansowanie, wypełnione w LSI, przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej, https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=56000) lub skrzynki podawczej ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, www.epuap.gov.pl).

Wniosek należy podpisać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, certyfikatu CC SEKAP, lub profilu zaufanego ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące typy podmiotów:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki sektora finansów publicznych,
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,
 • Organizacje turystyczne,
 • Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych,
 • Państwowe i samorządowe instytucje kultury,
 • Uczelnie / szkoły wyższe,
 • Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego,
 • Jednostki naukowo-badawcze, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną,
 • Podmioty wykonujące zadania w zakresie publicznej radiofonii i telewizji.

Wymienione powyżej podmioty mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

W konkursie mogą brać udział wszystkie typy podmiotów wymienione w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 oprócz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną podmiotów leczniczych (przedmiotowy konkurs nie jest dedykowany przedsięwzięciom z zakresu e-zdrowia).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następujących typów projektów:

 • Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych,
 • Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów. 

Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu:

Dopuszczalne jest łączenie w ramach jednego projektu obydwu ww. typów projektów. Jednocześnie w ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się realizacji typu projektu pn. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w obszarze e-zdrowia.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020.  

Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 (DOC 1 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85 % kosztów kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

82 581 303,12 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOC 175 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 539 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Aktualizacja 3 lipca 2019 r.:
Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1491/53/VI/2019 z dnia 03.07.2019 r. zaktualizował pakiety aplikacyjne o nowe wzory umów/decyzji/porozumienia.

Wzór umowy o dofinansowanie - aktualny (PDF 561 KB)

Wzory aktualne do 3 lipca 2019 r.:

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 512 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej dla IZ RPO WSL – Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów (DOC 137 KB).

 

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

Telefony: 32 77 40 324

PIFE: 32 77 40 172 / 32 77 40 193 / 32 77 40 194 / 32 77 40 418

Linki

www.rpo.slaskie.pl

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/14