Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.1

2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, RPO Lubuskiego

AKTUALNY data naboru wniosków od 02.02.2023 do 31.03.2023

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W TRYBIE POZAKONKURSOWYM REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020 OŚ PRIORYTETOWA 2 Rozwój cyfrowy DZIAŁANIE 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego PODDZIAŁANIE 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT

WEZWANIE Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-P01/23

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia wezwania: kwiecień/maj 2023 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z pismem przewodnim należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek: od 8:00 do 16:00,wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30, w Punkcie Przyjęć Wniosków w: Sekretariacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Departament Programów Regionalnych ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr 33 – parter)

Sposób składania wniosków

Za pośrednictwem systemu LSI2020, formularz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, należy złożyć nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosku. Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w wersji papierowej wraz z pismem przewodnim jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 w Zielonej Górze lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej. W pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020. Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020: listem poleconym, przesyłką kurierską, osobiście. Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przesłanego za pośrednictwem e-puapu wraz z  pismem  przewodnim  jest  data  wysłania  przez  Wnioskodawcę  dokumentów  do  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach wezwania uprawnione jest Lotnisko Zielona Góra/Babimost sp. z o. o.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach wezwania możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na inwestycje związane z udostępnieniem informacji znajdujących się w zasobach publicznych oraz tworzeniem i rozbudową systemów teleinformatycznych służących upowszechnianiu dostępu do zasobów administracji publicznej, polegające na: budowa, przebudowa lub wyposażenie inwestycyjne regionalnych lub lokalnych centrów zarządzania sieciami,budowa i wdrażanie platform usług elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym, uruchomienie platform wymiany informacji pomiędzy podmiotami (administracja publiczna, przedsiębiorstwa, służby porządkowe i ratownicze oraz obywatelami) zapewniających bezpieczeństwo przesyłanych danych,rozwój elektronicznych platform usług administracji publicznej,archiwizacja danych, digitalizacja i cyfryzacja zasobów, otwarcie publicznych zasobów w celu ponownego wykorzystania,inwestycje w infrastrukturę służącą zwiększeniu stopnia cyfryzacji, komunikacji i bezpieczeństwa przechowywania danych (w tym projekty z zakresu: e-administracji, etc.),rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w instytucjach publicznych,podnoszenie bezpieczeństwa świadczonych usług elektronicznych oraz wdrożenie podpisu elektronicznego, elektronicznej pieczątki  i inne sposoby uwierzytelniania form elektronicznych w instytucjach publicznych,tworzenie, rozwój istniejących i wdrażanie interaktywnych usług umożliwiających sprawny i bezpieczny dostęp do zasobów danych i informacji publicznej,wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w instytucjach publicznych,tworzenie nowych, udostępnianie i udoskonalanie istniejących cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji w instytucjach publicznych.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Wybór projektu do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne oraz merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującą uchwałą: uchwałą nr 212/KM RPO-L2020/2022 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 200/KM RPO-L2020/2022 z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 tryb pozakonkursowy.   Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego Wezwania oraz została zamieszczona na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.   Ponadto, w zakresie przedmiotowego naboru tracą ważność postanowienia zawarte w następujących uchwałach: nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9), z późn. zm.;nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) z późn. zm.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu wynosi: 99%.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach niniejszego wezwania wynosi 6 094 935,00 PLN. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Wezwanie obowiązujące (PDF 413 KB)

Wykaz zmian w wezwaniu (PDF 75 KB)

WEZWANIE archiwalne Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-P01/23 (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załączniki do wezwania (ZIP 58 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

n/d

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Z uwagi na stosowanie trybu pozakonkursowego zapisy art. 53 i 54 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) nie mają zastosowania.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie Wezwania (w tym w sprawie interpretacji zapisów Wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektu, kwalifikowalności wydatków):

pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:   Departament Programów Regionalnych: Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 24, 55) tel. 68 45 65 127, -756 e-mail: l.olszewska@rpo.lubuskie.pl; k.wasilewska@rpo.lubuskie.pl

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym: e-mail: info@rpo.lubuskie.pltelefoniczny: 68 45 65 119, -521, -251

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)

telefoniczny:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377

Linki

www.rpo.lubuskie.pl