Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.1

2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 18.08.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Nie został określony

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15

Sposób składania wniosków

 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA
 • oraz w formie papierowej (w dwóch egzemplarzach) opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) na adres:

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wykazanym w SzOOP, są:

 • instytucje szkoleniowe
 • instytucje szkoleniowe zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • instytucje publiczne
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Jednocześnie, Partnerstwo (jeśli dotyczy) będzie spełniać łącznie następujące kryteria merytoryczne, a każdy z partnerów będzie spełniał co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • doświadczenie w zrealizowaniu co najmniej 3 projektów w co najmniej jednym z następujących obszarów: równość szans, antydyskryminacja, wspieranie grup defaworyzowanych, wspieranie różnorodności w miejscu pracy
 • doświadczenie w opracowaniu/współopracowaniu badań, analiz lub opracowań, w obszarze: równość szans, antydyskryminacja, wspieranie grup defaworyzowanych, rynek pracy, wspieranie różnorodności w miejscu pracy - wykazanie co najmniej 5 pozycji/tytułów/wydawnictw/itp.,
 • doświadczenie w zakresie współpracy ze środowiskiem biznesu, tj. w formie realizowanych szkoleń i warsztatów skierowanych do przedstawicieli biznesu (nie dotyczy przypadku, kiedy jednym z partnerów jest przedstawiciel grupy docelowej tj. przedstawiciel średniego przedsiębiorstwa) - wykazanie co najmniej 3 tego typu działań,
 • doświadczenie w realizacji działań szkoleniowych lub edukacyjnych, co najmniej w jednym z obszarów: równość szans, antydyskryminacja, wspieranie grup defaworyzowanych, różnorodność, w szczególności w miejscu pracy-wykazanie doświadczenia w realizacji co najmniej 3 tego rodzaju działań w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-003/16 ma na celu dostosowanie wypracowanego w ramach projektu pt. „Równość w biznesie" narzędzia wspierającego przedsiębiorstwa w promocji równości płci na stanowiskach kierowniczych w dużych firmach i zwiększaniu uczestnictwa kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych, do specyfiki średnich przedsiębiorstw (zatrudniających od 50 do 249 pracowników) oraz przetestowanie go w 40 przedsiębiorstwach i wdrożenie narzędzia w 360 przedsiębiorstwach.

Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria formalne, merytoryczne oraz strategiczne zgodne z punktami 15, 16 regulaminu konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-003/16

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

100%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

1 490 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-003/16 z dn. 8.08.2016 r. - AKTUALNY

Załącznik 1 - Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER

Załącznik 2 - Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 - Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 4 - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik 5 - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik 6 - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik 7 - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik 8 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik 9a - Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik 9b - Wzór umowy o dofinansowanie projektu - państwowe jednostki budżetowe

Załącznik 10 - Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach PO WER 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów

Załącznik 11 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020

Załącznik 12 – Definicje wskaźników monitorowania PO WER 2014-2020

Załącznik 13 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Załącznik 14 – Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Załącznik 15 – Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Załącznik 16 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER

Załącznik 17 – Katalog cen rynkowych opracowany przez Instytucję Zarządzającą PO WER 2014-2020

Załącznik 18 – Katalog cen rynkowych wybranych wydatków opracowany przez IOK

Załącznik 19 - Ewaluacja ex-post projektu „Równość w biznesie”. Raport końcowy, wrzesień 2015

Poprzednie wersje Regulaminu:

Regulamin konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-003/16 z dn. 21.07.2016 r.

Regulamin konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-003/16 z dn. 31.05.2016 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik 8 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik 9a - Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik 9b - Wzór umowy o dofinansowanie – państwowe jednostki budżetowe

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zostały określone w pkt 17 regulaminu konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-003/16

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres poczty elektronicznej: narzedzie@efs.mrpips.gov.pl

Linki

http://www.efs.mrpips.gov.pl