Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.1

2.1 E-usługi publiczne / 2.1.3 E-usługi publiczne – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 20.04.2016

25 października 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 2882/V/16 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 2.1 E-usługi publiczne 2.1.3 E-usługi publiczne – ZIT AJ (Nr naboru RPDS.02.01.03-IZ.00-02-047/15). Do dofinansowania zostało wybranych 7 projektów, których wartość całkowita wynosi 10 140 589,83 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 8 528 954,39 PLN.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator Wniosków - dostępny na stronie http://gwnd.dolnyslask.pl/

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator Wniosków - dostępny na stronie http://gwnd.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż elektroniczna. Decyzję w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie opieki zdrowotnej;
 • instytucje kultury, ich związki i porozumienia;
 • organizacje pozarządowe (w tym organizacje turystyczne oraz LGD);
 • uczelnie/szkoły wyższe, ich związki i porozumienia;
 • jednostki naukowe; jednostki badawczo-rozwojowe;
 • służby zapewniające bezpieczeństwo publiczne;
 • jednostki organizacyjne Służby Więziennej;
 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej – dla projektów o zasięgu regionalnym;
 • porozumienia ww. podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 2.1. E-usługi publiczne w osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, tj.: 

Przedsięwzięcia szczebla regionalnego i lokalnego dotyczące zwiększenia dostępu i jakości e-usług:

2.1. A Tworzenie lub rozwój (poprawa e-dojrzałości) e-usług publicznych (A2B, A2C), tj. projekty m.in. :

a) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury;

b) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej, np. GIS;

c) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie bezpieczeństwa kryzysowego;

d) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia;

e) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji. 

Kategoriami interwencji (zakresem interwencji) dla niniejszego typu projektu są kategorie: 078, 081, 101

 

2.1 B Tworzenie lub rozwój elektronicznych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A), niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych. Elementem przedsięwzięcia może być tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C).  

Dofinansowaniem w tym zakresie objęte zostaną projekty:

a) urzędów administracji samorządowej i urzędów administracji rządowej, które nie mają zasięgu krajowego, dotyczące:

 • tworzenia, rozwijania i integracji baz danych i zasobów cyfrowych wspomagających komunikację między tymi podmiotami (A2A),
 • wspomagające procesy decyzyjne (obejmujące procesy wewnątrz urzędów i administracji, m.in. związane z systemami zarządzania i wymianą informacji – tzw. back office),
 • upowszechniające i ułatwiające komunikację elektroniczną instytucji publicznych z podmiotami zewnętrznymi administracji. 

Kategoriami interwencji (zakresem interwencji) dla niniejszego typu projektu są kategorie: 078, 101

b) podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie opieki zdrowotnej, ukierunkowane na rozwój elektronicznych systemów (przygotowanych do integracji z platformami centralnymi), w tym gromadzenie oraz udostępnianie danych medycznych, tworzenie i rozwijanie zasobów cyfrowych, a także rozwój procesu elektronicznej obsługi pacjenta.

Projekty polegające na dostosowaniu systemów informatycznych świadczeniodawców do wymiany z Systemem Informacji Medycznej będą weryfikowane pod kątem komplementarności oraz niedublowania funkcjonalności przewidzianych w krajowych platformach (P1 i P2). 

Kategorią interwencji (zakresem interwencji) dla niniejszego typu projektu jest kategoria: 081

2.1 C Przedsięwzięcia dotyczące tworzenia i wykorzystania otwartych zasobów publicznych, w tym:  

a) Projekty z zakresu digitalizacji zasobów i treści publicznych, np. kulturowych, naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego i lokalnego służące zapewnieniu powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do danych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/ lokalnego. 

b) Projekty służące zapewnieniu powszechnego otwartego dostępu w postaci cyfrowej do danych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/ lokalnego. 

c) Projekty dotyczące stworzenia lub wdrożenia nowych e-usług służących zwiększeniu uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania decyzji w gminach, powiatach i regionie (open government), w tym także takie, które wykorzystują informacje sektora publicznego i/lub inne, istniejące e-usługi

Kategoriami interwencji (zakresem interwencji) dla niniejszego typu projektu są kategorie: 079, 101 

Możliwe jest łączenie ww. typów projektów – o wyborze typu decyduje struktura wydatków kwalifikowalnych (ich większościowy udział). 

Cross-financing: Możliwy w przypadku wydatków bezpośrednio związanych ze szkoleniem pracowników obsługujących zakupiony sprzęt/oprogramowanie - do 10% wydatków kwalifikowanych projektu. 

Zakup wyposażenia i wytworzenie niezbędnej infrastruktury informatycznej, jest przewidziany w wyżej wymienionych kierunkach wsparcia wyłącznie jako jeden z elementów projektu służący osiągnięciu celów projektu. Inwestowanie w tzw. twardą infrastrukturę jest możliwe jedynie, o ile warunkuje to realizację celów projektu, zaś przeprowadzona analiza wykazuję niedostępność zasobów administracji publicznej.

Projekty powinny zawierać element zapewniający bezpieczeństwo systemów teleinformatycznym oraz przetwarzanych danych osobowych.

Nie będą finansowane:

 1. Projekty związane z budową infrastruktury szerokopasmowej - realizowane są z poziomu krajowego (PO PC),           
 2. Kompleksowe projekty dotyczące e‐integracji i rozwoju e‐ kompetencji -   realizowane są z poziomu krajowego (PO PC),
 3. Projekty dot. usług i aplikacji w zakresie włączenia cyfrowego, e-dostępności, e-uczenia się i e- edukacji, umiejętności cyfrowych -   realizowane są z poziomu krajowego (PO PC),
 4. Projekty dot. wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (RPO WD, Działanie 3.3. i Działanie 3.5)
 5. Projekty dot. wyłącznie wykorzystania inteligentnych systemów transportowych (ITS) – (RPO WD,   Działanie 3.4)
 6. Projekty dot. zapewnienia odpowiednich narzędzi TIK wspomagających proces uczenia (RPO WD OP 7)

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z kryteriów 2.1.3 - ZIT AJ (DOCX 84 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi: 1. W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną – 85% kosztów kwalifikowalnych; 2. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną: a) w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 Intensywność wsparcia dla poszczególnych beneficjentów: • dla mikro i małych przedsiębiorców–do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; • dla średnich przedsiębiorców–do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; • dla dużych przedsiębiorców–do 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. b) w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020: • nieprzekraczającą 1 mln EUR (kwoty pomocy) - 80 % kosztów kwalifikowalnych; • dla pozostałych projektów kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz, albo przy użyciu mechanizmu wycofania. Operator infrastruktury ma prawo zatrzymać rozsądny zysk przez odnośny okres. 3. W przypadku projektu objętego pomocą de minimis - 85 % kosztów kwalifikowalnych. Wszystkie ww. regulacje dotyczące pomocy publicznej dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja w ramach konkursu wynosi - 3 760 000 Euro, tj. 16 029 256 PLN. Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w grudniu 2015 r., tj. 1 euro = 4,2631 PLN. Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana w Regulaminie dostępnym na stronie www.rpo.dolnyslask.pl

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:
Czynny:
w poniedziałki w godzinach 7.30-17.30
w pozostałe dni robocze w godzinach 7.30-15.30

50-411 Wrocław, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300

Infolinia: 801 700 008

Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51Fax (71) 776 98 41

Zapytania do ZIT AJ (w zakresie Strategii ZIT AJ) można składać za pomocą:

 • E – maila: zitaj@jeleniagora.pl
 • Telefonu: 75 75 46 255 oraz 75 75 46 288
 • Bezpośrednio w siedzibie:
  Wydział Zarządzania ZIT AJ, Jelenia Góra, ul. Okrzei 10

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.rpo.dolnyslask.pl oraz www.zitaj.jeleniagora.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl oraz www.zitaj.jeleniagora.pl.Konkurs przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do list projektów ocenionych w poszczególnych etapach oceny i listy projektów wybranych do dofinansowania.

 

Linki

Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 2.1 E-usługi publiczne Poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne – ZIT AJ