Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Interreg 2.2

2.2. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym oraz innowacjach społecznych, Polska – Saksonia, Interreg

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.02.2023 do 28.04.2023

Otwieramy nabór w Programie Interreg Polska – Saksonia 2021-2027 na projekty regularne, w II priorytecie Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę, w celu szczegółowym 2.2 Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym oraz innowacjach społecznych.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Termin posiedzenia Komitetu Monitorującego, na którym podejmowane będą decyzje w sprawie dofinansowania projektów, zostanie podany po zakończeniu naboru.

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat
ul. Św. Mikołaja 81
50-126 Wrocław

Sposób składania wniosków

elektronicznie, w aplikacji WOD2021 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Beneficjentami programu mogą być:        

 • jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla,
 • jednostki administracji publicznej,
 • stowarzyszenia,
 • organizacje pozarządowe,
 • inne podmioty o charakterze niekomercyjnym, które posiadają osobowość prawną. 

W programie obowiązuje zasada partnerstwa, tzn. w projektach musi uczestniczyć co najmniej jeden partner z Polski i jeden z Saksonii.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Typy przykładowych działań:

 1. Inwestycje zachowawcze i odtworzeniowe w zakresie dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego) oraz naturalnego o znaczeniu transgranicznym, w tym m.in. opracowywanie i wykorzystywanie modeli cyfrowych i aplikacji medialnych (rekonstrukcje cyfrowe, portale informacyjne, aplikacje wirtualnej rzeczywistości);
 2. Promowanie obszaru wsparcia jako terenu atrakcyjnego turystycznie (w tym na dłuższe pobyty) i promocja turystyki całorocznej z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska naturalnego;
 3. Przygotowanie i rozwój infrastruktury na potrzeby aktywnej turystyki z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska naturalnego;
 4. Sieciowanie podmiotów turystycznych;
 5. Przygotowanie i rozwój wspólnych strategii oraz zintegrowanych ofert turystycznych;
 6. Promocja i rozwój ofert turystyki całorocznej;
 7. Współpraca przy opracowaniu analiz, strategii i rozwiązań pilotażowych, wymiany wiedzy w zakresie ochrony wspólnego dziedzictwa naturalnego i kultury obszaru wsparcia oraz tworzenia wspólnych ofert kulturalnych.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria są szczegółowo opisane w „Metodyce oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naborów w Programie współpracy Interreg Polska – Saksonia 2021-2027” na stronie programu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

80%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

12 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin znajduje się na stronie programu.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Na ocenę i wybór projektu przysługuje prawo skargi, ale tylko wnioskodawcy wiodącemu. Skarga w języku polskim i niemieckim jest przekazywana na adres poczty elektronicznej Wspólnego Sekretariatu, w ciągu 10 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego, który następuje po dniu wpływu do wnioskodawcy informacji o decyzji Wspólnego Sekretariatu lub Komitetu Monitorującego.

Komisja Skargowa:      

 • rozpatruje skargę wyłącznie w zakresie wskazanym przez wnioskodawcę,      
 • bada jedynie, czy ocena lub wybór projektu odbyły się zgodnie z procedurami określonymi w dokumentach oceny i wyboru projektów,      
 • nie uwzględnia postulowanych przez wnioskodawcę zmian wpływających na treść wniosku o dofinansowanie lub załączników do wniosku,      
 • nie uwzględnia dokumentów złożonych przez wnioskodawcę w celu uzupełnienia po dacie zakończenia oceny projektu, ani wyjaśnień dodatkowych, które nie zostały przedstawione we wniosku o dofinansowanie i jego załącznikach.

Decyzja Komisji o uwzględnieniu skargi wymaga:

a)   ponownego głosowania nad wnioskiem o dofinansowanie przez Komitet Monitorujący – jeśli skarga dotyczyła naruszenia procedur wyboru projektów lub

b)   skierowania wniosku do ponownej oceny i, jeśli w jej wyniku projekt spełni określone w warunkach naboru kryteria dla projektów rekomendowanych do dofinansowania, głosowania Komitetu Monitorującego – jeśli skarga dotyczyła naruszenia procedur oceny projektu. Głosowanie odbywa się zgodnie z regulaminem Komitetu Monitorującego.

Decyzja Komisji o oddaleniu skargi nie wymaga zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący.

Decyzja dotycząca skargi jest ostateczna, wiążąca dla wszystkich stron i nie może być przedmiotem dalszych procedur skargowych w ramach programu. 

Linki

Ogłoszenie na stronie programu