Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Interreg 2.1

2.1. Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online, Polska – Saksonia, Interreg

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.02.2023 do 28.04.2023

Otwieramy nabór w Programie Interreg Polska – Saksonia 2021-2027 na projekty regularne, w II priorytecie Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę, w celu szczegółowym 2.1 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Termin posiedzenia Komitetu Monitorującego, na którym podejmowane będą decyzje w sprawie dofinansowania projektów, zostanie podany po zakończeniu naboru.

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat
ul. Św. Mikołaja 81
50-126 Wrocław

Sposób składania wniosków

Elektronicznie, w aplikacji WOD2021 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Beneficjentami programu mogą być:        

 • jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla,
 • jednostki administracji publicznej,
 • stowarzyszenia,
 • organizacje pozarządowe,
 • inne podmioty o charakterze niekomercyjnym, które posiadają osobowość prawną. 

W programie obowiązuje zasada partnerstwa, tzn. w projektach musi uczestniczyć co najmniej jeden partner z Polski i jeden z Saksonii.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Typy przykładowych działań:

 1. Współpraca między placówkami edukacyjnymi przy tworzeniu programów rozwoju edukacji;
 2. Realizacja projektów, które włączają instytucje edukacyjne i naukowe (np. szkoły, szkoły zawodowe, szkoły wyższe), przedsiębiorstwa z obszaru wsparcia, organizacje otoczenia biznesu oraz inne podmioty rynku pracy, wraz z projektami kształcenia i doskonalenia zawodowego.
  Projekty mają:      
  przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian strukturalnych,       
  sprzyjać dopasowaniu kształcenia do potrzeb rynku pracy obszaru wsparcia,      
  przyczyniać się do wykorzystania dorobku instytucji naukowych w praktyce.
 3. Współpraca w zakresie transgranicznego rozwoju wykwalifikowanych pracowników, w tym współpraca między instytucjami rynku pracy przy monitorowaniu zapotrzebowania na zawody deficytowe i nadwyżkowe, usuwanie (administracyjnych, prawnych, społecznych) przeszkód w mobilności pracowników na transgranicznym rynku pracy (np. identyfikacja potrzeb w zakresie pracowników wykwalifikowanych oraz przeszkód w mobilności, opracowywanie wspólnych rozwiązań, analiz i strategii rozwoju w tym zakresie);
 4. Wykorzystanie technologii cyfrowych w edukacji i na rynku pracy;
 5. Działania, które pogłębiają dotychczasową współpracę transgraniczną podmiotów z obszaru wsparcia w zakresie kształcenia i uczenia się przez całe życie.
 6. Transgraniczne projekty edukacyjne, które wspierają rozwój przedsiębiorczości i proinnowacyjnych postaw oraz rozwój zielonej gospodarki, m.in. z wykorzystaniem szans i możliwości, które wynikają ze zmian strukturalnych.
 7. Budowa kapitału ludzkiego i podnoszenie poziomu wiedzy, szczególnie w zakresie poszanowania środowiska naturalnego i kompetencji cyfrowych.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria są szczegółowo opisane w „Metodyce oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naborów w Programie współpracy Interreg Polska – Saksonia 2021-2027” na stronie programu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

80% 

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

6 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin znajduje się na stronie programu.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Na ocenę i wybór projektu przysługuje prawo skargi, ale tylko wnioskodawcy wiodącemu. Skarga w języku polskim i niemieckim jest przekazywana na adres poczty elektronicznej Wspólnego Sekretariatu, w ciągu 10 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego, który następuje po dniu wpływu do wnioskodawcy informacji o decyzji Wspólnego Sekretariatu lub Komitetu Monitorującego.

Komisja Skargowa:

 • rozpatruje skargę wyłącznie w zakresie wskazanym przez wnioskodawcę,
 • bada jedynie, czy ocena lub wybór projektu odbyły się zgodnie z procedurami określonymi w dokumentach oceny i wyboru projektów,
 • nie uwzględnia postulowanych przez wnioskodawcę zmian wpływających na treść wniosku o dofinansowanie lub załączników do wniosku,
 • nie uwzględnia dokumentów złożonych przez wnioskodawcę w celu uzupełnienia po dacie zakończenia oceny projektu, ani wyjaśnień dodatkowych, które nie zostały przedstawione we wniosku o dofinansowanie i jego załącznikach.

Decyzja Komisji o uwzględnieniu skargi wymaga:

a)   ponownego głosowania nad wnioskiem o dofinansowanie przez Komitet Monitorujący – jeśli skarga dotyczyła naruszenia procedur wyboru projektów lub

b)   skierowania wniosku do ponownej oceny i, jeśli w jej wyniku projekt spełni określone w warunkach naboru kryteria dla projektów rekomendowanych do dofinansowania, głosowania Komitetu Monitorującego – jeśli skarga dotyczyła naruszenia procedur oceny projektu. Głosowanie odbywa się zgodnie z regulaminem Komitetu Monitorującego.

Decyzja Komisji o oddaleniu skargi nie wymaga zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący.

Decyzja dotycząca skargi jest ostateczna, wiążąca dla wszystkich stron i nie może być przedmiotem dalszych procedur skargowych w ramach programu. 

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie programu