Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 1.7

1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / Poddziałanie 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 29.05.2017

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

listopad 2017r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31.03.2017 r. do 29.05.2017 r.:

  • w formie papierowej, w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, w godzinach 7.30 – 15.30. 
  • poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115), 
  • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

z obszaru Województwa Śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących  promowania wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w Województwie Śląskim. 

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w obowiązującym  załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, i stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu. 

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.3. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej na terenie województwa śląskiego, stanowiącej załącznik nr  10 do Regulaminu konkursu.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

92 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu nr POIS/1.7.3/1/2017, dostępny jest na stronie internetowej: www.wfosigw.katowice.pl Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie z instrukcją (DOCX 356 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (RTF 676 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Zgodnie z Regulaminem konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania, dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie można przesyłać na adres fundusze.europejskie@wfosigw.katowice.pl

Linki

Ogłoszenie o konkursie