Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.6

1.6 „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw” - RPPK.01.06.00-IZ.00-18-001/20 - nabór dla grantodawcy (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.), RPO Podkarpackiego

Zakończony 3.07.2020

Wyniki naboru

Informacja z dnia 31.07.2020 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie i przekazuje informację o projekcie wybranym do dofinansowania oraz składzie Komisji oceny projektów w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.6 „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw” (nabór nr RPPK.01.06.00-IZ.00-18-001/20)

Projekt wybrany do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” działania 1.6 „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”nabór nr RPPK.01.06.00-IZ.00-18-001/20  (PDF 248 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr RPPK.01.06.00-IZ.00-18-001/20 (PDF 100 KB)

Informacja z dnia 15.07.2020 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosku i przekazuje informację o projekcie zakwalifikowanym do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPPK.01.06.00-IZ.00-18-001/20 działania 1.6 „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”.

Wniosek o dofinansowanie projektu zakwalifikowany do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPPK.01.06.00-IZ.00-18-001/20 Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Działanie 1.6 „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”. (PDF 88 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru - 31 lipca 2020 r. IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia naboru.

Miejsce składania wniosków

Nabór wniosku rozpoczyna się 30 czerwca 2020 r., od godziny 14:00 (dzień rozpoczęcia naboru).
Wniosek może być złożony w terminie do 3 lipca 2020 r., do godziny 15:30 (dzień zakończenia naboru).

O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data złożenia dokumentu do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 (IZ RPO WP) za pośrednictwem LSI RPO WP 2014-2020.  

W celu skutecznego złożenia wniosku wraz z załącznikami, konieczne jest podpisanie go za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego przez osoby do tego upoważnione (Sygnatariusza/y).

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić oraz przesłać wraz z załącznikami wyłącznie za pomocą LSI RPO WP 2014-2020, który jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem https://gw.podkarpackie.pl.

Wniosek o dofinansowanie musi  być przygotowany zgodnie z:
- Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020,
- Regulaminem naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projektem podlegającym dofinansowaniu jest projekt realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach I osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.6 „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”.

Realizacja projektu powinna zakończyć się do 31 maja 2021 r.

IZ RPO zastrzega sobie prawo wydłużenia tego terminu.

Zgodnie z uchwałą Nr 276/5460/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 maja 2021 r. - Zakończenie realizacji projektu powinno nastąpić do 31.07.2021 r.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektu odbywa się na podstawie kryteriów oceny projektów zatwierdzonych przez KM RPO, które stanowią załącznik do SZOOP oraz do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych projektu wynosi: 100,00%.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych: 67,50%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi: 40 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru obowiązujący od 11.05.2021 plik do pobrania (PDF 332 KB)

Integralną część Regulaminu stanowią niżej wymienione załączniki:     

  1. Wzór wniosku o dofinansowanie. (PDF 208KB)
  2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. (PDF 1.85 MB)
  3. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie. (ZIP 168 KB)
  4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie. (PDF 320 KB)
  5. Lista wskaźników. (PDF 304 KB) 
  6. Kryteria wyboru projektów. (PDF 305KB)
  7. Metodologia wyliczenia stawek jednostkowych w projektach w zakresie wsparcia utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020. (PDF 286 KB)
  8. Katalog wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. (PDF 386 KB)
  9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu. (ZIP 1.32 MB)
  10. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie. (PDF 114 KB)

Zakres zmian Regulaminu naboru z 11.05.2021 plik do pobrania (PDF 84 KB)

Regulamin naboru obowiązujący od 12.01.2021 plik do pobrania (PDF 332 KB)

Zakres zmian Regulaminu naboru z 12.01.2021 plik do pobrania (PDF 84 KB)

Regulamin naboru obowiązujący do 11.01.2021 plik do pobrania (PDF 437 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie. (PDF 208KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie. (ZIP 1.32 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Zobacz dotychczas zadawane pytania.  

DWP udziela informacji w zakresie naboru, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.  

Informacje na temat naboru można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości:
1) e-mail: dwp@podkarpackie.pl,
2) telefoniczny: 17 747 61 06, 17 747 61 37,
                        17 747 61 70, 17 747 61 71 (sekretariat). 

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI RPO można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości: 
1) e-mail: dwp@podkarpackie.pla.ciejka@podkarpackie.plm.matula@podkarpackie.pl,
2) telefoniczny: 17 747 61 39, 17 747 61 52,
                        17 747 61 70, 17 747 61 71 (sekretariat).

Linki

Generator wniosków

Ogłoszenie o naborze

Strona RPO Województwa Podkarpackiego