Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 15.1

15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, RPO Lubelskiego

Zakończony 6.05.2022

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014)

Sposób składania wniosków został opisany w Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu Instrukcja dotycząca przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w systemie LSI2014 (PDF 2 MB)

Konkurs jest podzielony na rundy:

a) I Runda konkursowa „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW”

od dnia 28.02.2022 r.  do dnia 21.03.2022 r. do godziny 15:00:00;

b) II Runda konkursowa „Głęboka termomodernizacja”

od dnia 22.03.2022 r. do dnia 20.04.2022 r. do godziny 15:00:00;

c) III Runda konkursowa „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW”

od dnia 21.04.2022 r. do dnia 06.05.2022 r. do godziny 15:00:00

 

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 

Przedsiębiorstwa:      

  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu),
  • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki (przedsiębiorstwa niespełniające definicji zawartej w Rozporządzeniu 651/2014 - duże przedsiębiorstwa)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

a) I Runda konkursowa „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW”

Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o maksymalnej zainstalowanej mocy do 0,5 MW.

Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.                 

b) II Runda konkursowa „Głęboka termomodernizacja” 

Głęboka termomodernizacja budynków/lokalów, obejmująca kompleksowe, wielokierunkowe działania, w tym możliwość instalacji źródeł ciepła opartych o OZE lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji z OZE. Powyższe działania w zakresie głębokiej termomodernizacji, mające na celu poprawę efektywności energetycznej muszą wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego. W ramach tego typu projektu możliwa jest również budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji do produkcji energii z OZE, jako dodatkowy element projektu, niezwiązany z wymianą źródła ciepła.

Ponadto, dodatkowym elementem projektu może być również zastosowanie magazynów energii, systemów zarządzania energią oraz zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania ciepła odpadowego.

c) III Runda konkursowa „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW

Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o zainstalowanej mocy powyżej 0,5 MW.

Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.

Kryteria wyboru projektów

 

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu (PDF 429 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 a) Runda I „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW”

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych:

- mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: 65%,

- średnie przedsiębiorstwa: 55%,

- duże przedsiębiorstwa: 45%.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 200 000 EUR (kwota w PLN przeliczona będzie wg kursu NBP z dnia rozpoczęcia naboru w ramach danej rundy konkursu, a następnie ponowne przeliczenie nastąpi w dniu podpisania umowy o dofinansowanie, po kursie NBP z dnia podpisania umowy o dofinansowanie)

b) Runda II „Głęboka termomodernizacja”

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych:

- mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: 65%,

- średnie przedsiębiorstwa: 55%,

- duże przedsiębiorstwa: 45%.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 1 500 000 PLN.

c) Runda III „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW”

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych:

1. Budowa nowych instalacji do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE:

- mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: 80%,

- średnie przedsiębiorstwa: 70%,

- duże przedsiębiorstwa: 60%.

2. Przebudowa i rozbudowa instalacji do produkcji energii z OZE; Magazyny energii; Prace przygotowawcze:

- mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: 65%,

- średnie przedsiębiorstwa: 55%,

- duże przedsiębiorstwa: 45%.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 3 000 000 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 93 940 999,08 zł, co stanowi równowartość 20 439 730 EUR. Alokacja podzielona jest na poszczególne rundy w ramach konkursu, w następujący sposób:

a) I Runda konkursowa:

24 424 660,68 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 732 739,82 zł,

b) II Runda konkursowa:

32 879 351,98zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 986 380,56 zł,

c) III Runda konkursowa:

36 636 986,42zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 1 099 109,59 zł.

 

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu (PDF 666 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu  (ZIP 32 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

 

Wzory wniosków  o dofinansowanie stanowią Załączniki nr 1.1, 1.2 i 1.3 do Regulaminu konkursu:

Wzór wniosku o dofinansowanie - Runda I (PDF 442 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie - Runda II (PDF 451 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie - Runda III (PDF 445 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

 

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu (PDF 515 KB)  

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VIII Regulaminu konkursu (PDF 666 KB).

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie RPO WL

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020