Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.5

Nabór ANULOWANY!! 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP / 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkursy horyzontalne/ 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 26.06.2020

25.06.2020 r. nabór został ANULOWANY:

www.dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/1493-anulowanie-naboru-nr-rpds-01-05-01-ip-01-02-399-20.html 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

25.06.2020 r. nabór został ANULOWANY: www.dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/1493-anulowanie-naboru-nr-rpds-01-05-01-ip-01-02-399-20.html 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ i przesyła do ION w ramach niniejszego naboru w terminie: 

od godz. 8:00 dnia 23.06.2020 r. do godz. 15:00 dnia 26.06.2020 r.

lub do przekroczenia 150% alokacji przewidzianej na niniejszy nabór.

 

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji. 

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ we wskazanym w Regulaminie terminie.  Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Złożona do ION wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie.

Do wniosku o dofinansowanie nie będzie konieczne dołączenie jakiegokolwiek załącznika.

ION nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) wniosku o dofinansowanie złożonego w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

 

 

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ i przesyła do ION w ramach niniejszego naboru w terminie:

od godz. 8:00 dnia 23.06.2020 r. do godz. 15:00 dnia 26.06.2020 r.

lub do przekroczenia 150% alokacji przewidzianej na niniejszy nabór.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji. 

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ we wskazanym w Regulaminie terminie.  Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Złożona do ION wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie.

Do wniosku o dofinansowanie nie będzie konieczne dołączenie jakiegokolwiek załącznika.

ION nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) wniosku o dofinansowanie złożonego w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

Wnioski wypełnione w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane. 

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do ION uznaje się datę skutecznego złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

W przypadku problemów technicznych z systemem informatycznym SNOW należy niezwłocznie zgłosić problem na adres email: maciej.syrek@dip.dolnyslask.pl

Wnioski robocze w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR są uznawane za złożone nieskutecznie i nie podlegają ocenie.

W przypadku złożenia (wysłania) wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR po terminie wskazanym w Regulaminie i w ogłoszeniu o naborze, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków o dofinansowanie EFRR oznacza potwierdzenie zgodności wskazanej w nim treści, w szczególności oświadczeń zawartych w dokumencie  ze stanem faktycznym.

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie konkursu. 

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O wsparcie może ubiegać się wnioskodawca, który łącznie spełnia następujące warunki:

 1. posiada status mikro i małego przedsiębiorcy zgodnie z definicją określoną w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE nr L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. ze zm.) – z uwzględnieniem samozatrudnionych,
 2. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt. 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r. – nie oznacza to trudnej sytuacji w powodu COVID-19,
 3. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu 2 pkt. 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID – 19,
 4. na dzień 01 grudnia 2019 r. prowadził działalność gospodarczą (co ma odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych, innych dokumentach),
 5. według stanu na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie kodeksu spółek handlowych  oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne,
 6. posiada siedzibę / oddział /miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. dolnośląskiego i prowadzi działalność na terenie woj. dolnośląskiego,
 7. boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jego  sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. odnotował spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o  co najmniej 50% w okresie wybranego jednego miesiąca w roku 2020 począwszy od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 roku w porównaniu do uśrednionych miesięcznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019  w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19,
 8. nie jest podmiotem wykluczonym z ubiegania się o wsparcie, o którym mowa w pkt. 5 Regulaminu naboru, 
 9. na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne,
 10. na dzień 01 grudnia 2019 r. prowadził jako przeważającą działalność (co ma odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych, innych dokumentach) w zakresie: 
 • Sekcja I, cały Dział 55 – Zakwaterowanie
 • Sekcja I, cały Dział 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem
 • Sekcja N, cały Dział 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • Sekcja R cały dział 90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
 • Sekcja R cały dział 91 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
 • Sekcja R cały dział 93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

11. Nie prowadzi działalności:

a) produkcji lub wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych;

b) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;

c) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz ich produkcji;

d) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

e) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;

f) prowadzenia działalności jako instytucja finansowa, bankowa oraz z sektora kas spółdzielczych. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia na realizację projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020, określonych dla Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MSP – typ 1.5.D, którego celem szczegółowym jest udzielenie wsparcia mikro i małym przedsiębiorstwom dotkniętych skutkami epidemii COVID -19.

Celem projektu jest udzielenie wsparcia na utrzymanie działalności oraz płynności finansowej mikro i małego przedsiębiorstwa, które odnotowało spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 50% w okresie wybranego jednego miesiąca w roku 2020 roku, począwszy od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 roku, w porównaniu do uśrednionych miesięcznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019 r., poprzez finansowanie kapitału obrotowego w formie wsparcia rozliczanego za pomocą stawki jednostkowej zgodnie z przyjętymi założeniami zawartymi w regulaminie naboru.

Wsparcie udzielane jest w formie dotacji. Dotacja będzie bezzwrotna w przypadku utrzymania działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o wsparcie.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru  (DOCX 362 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Kwota dofinansowania obejmuje wyłącznie krotność stawki jednostkowej wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do trzech następujących po sobie miesięcy kalendarzowych bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa wskazanych przez przedsiębiorcę we wniosku o dofinansowanie, czyli:

Maksymalna kwota wsparcia = stawka jednostkowa (obejmuje koszt finansowania kapitału obrotowego przez 1 miesiąc kalendarzowy) x liczba miesięcy uwzględniana do wyliczenia kwoty wsparcia (3 miesiące).

Stawka jednostkowa na finansowanie Kosztów Operacyjnych (KO) przez 1 miesiąc dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi:

7 845,11 zł x √ FTE

Przykładowo, jeśli liczba pełnych etatów w małej firmie wynosi 6, to maksymalna kwota wsparcia wynosi:

7 845,11 zł x √6 x 3 = 57 649,56 zł

Szczegółowe informacje nt. kwoty dofinansowania liczonej stawką jednostkową znajdują się w Regulaminie naboru.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Zgodnie z postanowieniami Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie nadzwyczajnym dla RPO WD 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego na realizację Działania 1.5 typu D, przewidziano:

13 600 000,00 EUR

(PLN 60 169 120,00 PLN*, kurs 4,4242,**  na  czerwiec  2020 r.)

 

* Nie zabezpiecza się części alokacji na procedurę odwoławczą.

** Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie, z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia naboru.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 152 KB) 

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej:

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1485-1-5-d-wsparcie-dla-msp-dotknietych-skutkami-epidemii-covid-19-konkurs-horyzontalny-399-20.html 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (DOCX 402 KB)

 

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 431 KB)

Wzór umowy dofinansowanie projektu wraz z załącznikami znajduje się na stronie DIP:

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1485-1-5-d-wsparcie-dla-msp-dotknietych-skutkami-epidemii-covid-19-konkurs-horyzontalny-399-20.html 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie naboru.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.5, Podziałania 1.5.1, Typ 1.5.D można kierować poprzez:

Instytucja Organizująca Nabór (ION): DIP

e-mail: info.dip@umwd.pl

telefon: 71 776 58 02, 71 776 58 13

bezpośrednio w siedzibie:

DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Linki

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1485-1-5-d-wsparcie-dla-msp-dotknietych-skutkami-epidemii-covid-19-konkurs-horyzontalny-399-20.html