Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 13.7

13.7 Infrastruktura szkolna, RPO Lubelskiego

Zakończony 14.09.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Do listopada 2017 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 

Organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe:

- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

- Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;

- Organizacje pozarządowe;

- Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe; 

- Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;

- Inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych ).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

 

- modernizacja obiektów dydaktycznych, w których realizowany jest proces rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz kreowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej),

- zakup niezbędnego wyposażenia gwarantującego wysoką jakość kształcenia

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów (PDF 743 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85% kosztów kwalifikowanych

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

23 249 541,58 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu  (PDF 1 MB)

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu (21.09.2017) (PDF 446 KB)

Regulamin konkursu (21.09.2017) (PDF 2 MB)

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu (27.03.2018) (PDF 557 KB)

Regulamin konkursu (27.03.2018) (PDF 2 MB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 182 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie (21.09.2017) (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie (27.03.2018) (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 13.7 Infrastruktura szkolna informacje udzielane są pod nr tel. (81) 44 16 750 i za pomocą poczty elektronicznej defrr@lubelskie.pl

Linki

Ogłoszenie o konkursie

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020