Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 13.2

13.2 Ochrona zdrowia. Konkurs nr RPWM.13.02.00-IZ.00-28-001/22, RPO Warmińsko-mazurskiego

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.10.2022 do 14.10.2022

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach osi 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, działanie 13.2 Ochrona zdrowia.

Konkurs nr RPWM.13.02.00-IZ.00-28-001/22 

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2023 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

poniedziałek:  8:00–16:00

wtorek–piątek: 7:30–15:30

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze (PDF 519 KB) wniosków o dofinansowanie, w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowane mogą być następujące typy projektów:

Schemat A dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), rehabilitacji leczniczej. Przeznaczony jest dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które realizują świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i/lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i/lub rehabilitacji leczniczej i nie oferują stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:

  • Doposażenie podmiotów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną i diagnostyczną, w tym do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19 oraz sprzętu umożliwiającego zdalną obsługę pacjentów oraz zakupu sprzętu do dezynfekcji i środków ochrony osobistej.
  • Cyfryzacja i informatyzacja POZ (sprzęt IT) możliwa jedynie jako element projektu. Tego typu wsparcie stanowiące główne przedsięwzięcie w projekcie możliwe jest tylko w POIiŚ.

Schemat B przeznaczony jest  dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które realizują stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne dla mieszkańców przynajmniej jednego powiatu (z wyłączeniem ośrodków specjalistycznych).

  • Doposażenie podmiotów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną i diagnostyczną, w tym do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19 oraz sprzętu umożliwiającego zdalną obsługę pacjentów oraz zakupu sprzętu do dezynfekcji i środków ochrony osobistej.

Schemat C przeznaczony jest dla ośrodków specjalistycznych, tj. podmiotów leczniczych, w których przynajmniej na 3 oddziałach świadczenia wysokospecjalistyczne stanowią ponad 20% wartości wykonywanych świadczeń[1] oraz podmioty monospecjalistyczne prowadzące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w trybie dłuższym niż jednodniowe.

  • Doposażenie podmiotów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną i diagnostyczną, w tym do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19 oraz sprzętu umożliwiającego zdalną obsługę pacjentów oraz zakupu sprzętu do dezynfekcji i środków ochrony osobistej.

W przypadku projektów przewidujących cyfryzację i informatyzację POZ, AOS i leczenia szpitalnego (również jako element projektu) - niezbędne jest uzgodnienie zakresu projektu z departamentem Ministerstwa Zdrowia właściwym do spraw e-zdrowia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu (PDF 843 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

43 574 221,79 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 843 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 475 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu (PDF 843 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail nabory.ispoleczna@warmia.mazury.pl 

lub

Sylwia Banach s.banach@warmia.mazury.pl

Nikodema Więsyk n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Małgorzata Wróblewska-Koszelak mal.wroblewska@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin k.szylin@warmia.mazury.pl

Katarzyna Templin k.templin@warmia.mazury.pl

Agata Kilijańska a.urbanowicz@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 96 29, 89 521 96 34, 89 521 96 38, 89 521 93 73, 89 521 96 45, 89 521 93 92

lub

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn,

tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85,  89 512 54 86,

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16,

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Linki

Link do strony naboru z pełną dokumentacją konkursową

Szczegółowy opis osi priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020