Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.3

1.3 Rozwój przedsiębiorczości / 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – konkurs ZIT WrOF 1.3 C.2, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 31.01.2017

Wyniki naboru 16.06.2017

Wyniki naboru:

 

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru (16.06.2017)

W ramach przedmiotowego konkursu alokacja wynosi 1 880 000 EUR, co zgodnie z kursem według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc rozstrzygnięcia konkursu (tj. z dnia 27.04.2017 r. 1 Euro = 4.2216 PLN ) wynosi 7 936 608,00 PLN. Lista projektów ocenionych pozytywnie zawiera 4 pozycje projektów, których wartość dofinansowania wynosi 11 212 276,17 PLN, co stanowi 141,27 % przewidzianej na ten konkurs alokacji.

W związku z tym, że alokacja przewidziana na konkurs nie wystarcza na dofinansowanie wszystkich projektów znajdujących się na Licie projektów, które spełniły kryteria wyboru, projekty znajdujące się na 1 i 2 pozycji otrzymują dofinansowanie na rekomendowaną kwotę w wysokości: 6 982 308,82 PLN. Natomiast wnioski nr RPDS.01.03.02-02-0001/17 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, RPDS.01.03.02-02-0002/17 Fundusz Regionu Wałbrzyskiego nie są rekomendowane do dofinansowania.

Informacja o składzie KOP

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

kwiecień 2017r.

Miejsce składania wniosków

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona osobiście lub kurierem do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy wypełnić w aplikacji - generator wniosków o dofinansowanie EFRR -dostępnej na stronie http://www.snow-dip.dolnyslask.pl i przesyła do DIP w ramach niniejszego konkursu w terminie: 

od godz. 8.00 dnia 25-11-2016 r. do godz. 15.00 dnia 31-01-2017r.  

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do  przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto:Do siedziby DIP należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub  parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Grantodawcy wraz z podpisanymi załącznikami w terminie do godz. 15.00 dnia 31-01-2017r.  

Za datę wpływu do DIP (IOK) uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 KPA, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany  został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016- 2025, którym została Poczta Polska SA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektów „grantowych” w ramach konkursu ubiegać się mogą następujące typy beneficjentów (zwanymi Grantodawcami):

1)      Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB)

2)      Lokalne Grupy Działania (LGD)

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację projektów grantowych (zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy wdrożeniowej), których celem będzie wsparcie MSP, w tym MSP znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy), w zakresie usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu.

Zastosowanie formuły projektów grantowych pozwoli wykorzystać doświadczenie podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji Grantodawców i ma prowadzić do wzmocnienia MŚP i ułatwienia ich rozwoju poprzez ukierunkowanie wsparcia i celowe dostarczenie środków finansowych na skorzystanie z usług doradczych.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

1.3.2  C.2  Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projeku ZIT WrOF (PDF 549 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

8 096 220 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu 1.3.2 C.2 (ZIT WrOF)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie 1.3.2 C.2 (ZIT WrOF) (DOCX 97 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 152 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

W przypadku negatywnej oceny projektu o której mowa w art. 53 ust.2 ustawy wdrożeniowej, Grantodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć  pisemny protest  do właściwego podmiotu rozpatrującego protest (Zarząd Województwa Dolnośląskiego) za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – DIP.Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została opisana szczegółowo w:- w  ustawie  wdrożeniowej,- SZOOP RPO WD w punkcie ”Procedura odwoławcza w ramach RPO WD 2014-2020 (w zakresie EFRR)” w podpunkcie „Tryb konkursowy w IP RPO WD”.

Linki

strona DIP z ogłoszeniem konkursu 1.3.2 C.2 - ZIT WroF