Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 1.3

1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych / 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - BRIdge Alfa, Inteligentny Rozwój

Zakończony 19.05.2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach Działania 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1.: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Proces oceny projektu od zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia wyników trwa ok. 90 dni. W przypadku wpływu dużej liczby wniosków o dofinansowanie czas ten może ulec wydłużeniu.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP.

Link do sytemu informatycznego IP.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP.

Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową od 4 do 19 maja 2016 r. (do godz. 16:00).

Link do sytemu informatycznego IP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro i małe przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach Działania 1.3, Poddziałania 1.3.1. dofinansowanie udzielane jest funduszom typu proof of concept na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie Proof of Principle i Proof of Concept. 

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie NCBR

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

80%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 450 000 000 PLN w tym: a) dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 28 125 000 PLN; b) dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 421 875 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie NCBR.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się na stronie NCBR.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie jest dostępny na stronie NCBR.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.). 

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach  Poddziałania 1.3.1 PO IR można kierować pod numer telefonu: Sekretariat, (0-22) 390 74 53 oraz przesyłać na adres: n1ba@ncbr.gov.pl

Linki

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11312016/