Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPW 1.3

1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Polska Wschodnia

Zakończony 31.07.2017

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/8300-834 Warszawa.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej Polskiej Agencji RozwojuPrzedsiębiorczości.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać sięwyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach poddziałania 1.3.1 POPW możliwości dofinansowania podlegają projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej napoziomie kraju) produktów (wyrobów lub usług) poprzezwdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW), dostępne na stronie PARP pod adresem www.popw.parp.gov.pl. Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

1. na pokrycie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację projektu w ramach wydatków związanych z inwestycją początkową jest określana zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 - 2020 (Dz.U. z 2014 r., poz. 878), z uwzględnieniem warunków określonych w art. 14 ust. 12 - 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014). 2. na pokrycie kosztów kwalifikowalnych dotyczących uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji wynosi 50% kwoty kosztów kwalifikowanych, przy czym intensywność pomocy na koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji może zostać zwiększona do 85% pod warunkiem, że całkowita kwota pomocy na te usługi nie przekracza 200 000 EUR na przedsiębiorcę w dowolnym trzyletnim okresie. 3. na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki wypłacanej MŚP, jest określana zgodnie z intensywnością regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020. Maksymalna kwota dofinansowania udzielona w ramach poddziałania 1.3.1 POPW jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 7 mln PLN.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

195 mln

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Informacje odnośnie do procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu w §14.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej:info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22432 89 93.

Linki

Dokumentacja konkursowa