Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 12.1

12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 30.09.2016

Wyniki naboru 20.12.2016

Lista projektów wybranych do dofinansowania (XLSX 47 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Nie dotyczy - tryb pozakonkursowy

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Departament Polityki Regionalnej

ul. Kościuszki 89/91, pokój 201

10-554 Olsztyn

poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00  

wtorek-piątek w godzinach 7.30-15.30.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej i papierowej, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącą załącznik nr 2 do Instrukcji realizacji  (PDF 174 KB)Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

  • Zatrudnienie,
  • Podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • Wsparcie eksperckie i prawne,
  • Kontrola,
  • Wsparcie procesu realizacji,
  • Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej (PDF 36 KB) Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85% wartości wydatków kwalifikowanych

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

31 283 982,50 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Nie dotyczy – tryb pozakonkursowy. Zasady wyboru projektów w ramach Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020 określono w Instrukcji realizacji Pomocy technicznej (PDF 987 KB) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 108 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 315 KB)

Wzór uchwały o dofinansowanie (PDF 305 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Nie przewidziano środków odwoławczych

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: a.czajkowska@warmia.mazury.pl

tel. 89 521 93 74

Linki

Link do strony naboru