Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 1.2

1.2 Sektorowe programy B+R INNOSBZ, Inteligentny Rozwój

Zakończony 11.07.2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w konkursie 4/1.2/2016/POIR w ramach  Programu sektorowego INNOSBZ, finansowanego ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie dłużej niż 90 dni od zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie do dnia ogłoszenia wyników oceny.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP (Instytucji pośredniczącej).  

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP.

Logowanie do systemu informatycznego IP jest możliwe po wejściu na stronę internetową od dnia 10 czerwca 2016 r. do 11 lipca 2016 r. (do godz. 16:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

  1. przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo
  2. konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców). 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 1.2, dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014 (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie NCBR.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wynosi: 50 000 000 PLN, w tym: a) 35 000 000 PLN na dofinansowanie realizacji projektów z Grupy I ; b) 15 000 000 PLN na dofinansowanie realizacji projektów z Grupy II.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 217). 

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować na następujące adresy mailowe:

  • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres mailowy: innosbz-finanse@ncbr.gov.pl.
  • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy: innosbz@ncbr.gov.pl oraz pod numerami telefonów: (22) 39 07 240, (22) 39 07 459.

Linki

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs4122016innosbz/