Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.2

1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości RPSW.01.02.00-IZ.00-26-204/18, RPO Świętokrzyskiego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Styczeń 2019

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.  

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie projektu należy składać poprzez LSI od dnia:

a) I Runda konkursu – nabór w terminie od 29 czerwca 2018 roku do 31 lipca 2018 roku;

b) II Runda konkursu - nabór w terminie od 1 sierpnia 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku;

c) III Runda konkursu - nabór w terminie od 31 sierpnia 2018 roku do 28 września 2018 roku

(w ostatnim dniu naboruw ramach każdej z rund konkursowych, wnioski będzie można przesyłać do godziny 15.00 ).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (III piętro – pok. 313), z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru w ramach każdej z rund konkursowych tj. 31 lipca 2018 r., 31 sierpnia 2018 roku oraz 28 września 2018 roku złożenie wniosku w wersji papierowej będzie możliwe do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

II. Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 1 Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości. Typ 1 projektu: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-204/18  są:

- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;

- duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności  innowacyjnej oraz B+R do gospodarki regionu  oraz pod warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują współpracę z MŚP, NGO, instytucjami badawczymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu założono wsparcie na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo - rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Wsparciem objęte mogą zostać inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu  lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. W ramach tego typu projektów wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje m.in. w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Wsparcie powinno prowadzić do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstw służących działalności B+R.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 797 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

IV. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

A) w przypadku projektów realizowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

a) dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 55% wydatków kwalifikowalnych,

b) dla średniego przedsiębiorstwa – 45% wydatków kwalifikowalnych,

c) dla dużego przedsiębiorstwa – 35% wydatków kwalifikowalnych. 

B) W przypadku projektów realizowanych w ramach pomocy de minimis:  

- Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis wynosi do 75% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

- Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 750.000,00 zł pod warunkiem, iż wnioskowana kwota dofinansowania wraz z otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200.000,00 euro dla jednego przedsiębiorcy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 30 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOC 450 KB) obowiązuje od 3 października 2018 r.

Rejestr zmian do regulaminu (DOCX 16 KB)

Uchwała nr 4384/18 (PDF 368 KB)

Archiwum:

Regulamin (DOC 450 KB) konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 407 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie  (PDF 506 KB)

Pozostałe dokumenty (RAR 18 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza dostępna w regulaminie  (DOC 450 KB)(DOC 450 KB) konkursu

Pytania i odpowiedzi

VI. Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-204/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 Innowacje i nauka Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

VII. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

Oddział ds. Innowacyjnej Gospodarki  – tel. /41/, 365 81 46, 365 81 47,  365 81 31, 365 81 43, 365 81 44, 365 81 45, 365 81 48 , 365 81 57

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

VIII. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na:

I runda konkursu – listopad 2018 rok,

II runda konkursu – grudzień 2018 rok,

III runda konkursu – styczeń 2019 rok, 

pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa/Członka Zarządu (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

IX. Konkurs jest podzielony na III rundy konkursowe.

a) I Runda konkursu – nabór w terminie od 29 czerwca 2018 roku do 31 lipca 2018 roku;

b) II Runda konkursu - nabór w terminie od 1 sierpnia 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku;

c) III Runda konkursu - nabór w terminie od 31 sierpnia 2018 roku do 28 września 2018 roku

X. Załączone pliki:

Regulamin konkursu wraz z załącznikami.

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020