Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.2

1.2 Badania celowe, RPO Lubelskiego

Zakończony 18.02.2016

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie publikuje wyniki naboru wniosków dla konkursu nr RPLU.01.02.00-00-IP.01-06-001/15

Wyniki naboru 2.11.2016

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie publikuje wyniki naboru wniosków dla konkursu nr RPLU.01.02.00-00-IP.01-06-001/15 po pozytywnym rozstrzygnięciu procedury odwoławczej

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (PDF 268 KB) [wersja aktualna obowiązuje od 29.03.2018 r.]

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (PDF 385 KB)  [wersja archiwalna]

 

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (PDF 384 KB) [wersja archiwalna]

 

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (PDF 374 KB) [wersja archiwalna]

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

III kwartał 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9a
20-704 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego na lata 2014-2020 (LSI2014).

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu),
  • duże przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa działające we współpracy z innymi przedsiębiorstwami (zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów polegających na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów.

Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in.:

  • koszty aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu);
  • koszty personelu zaangażowanego w projekt;
  • koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz.

Przewidziana pomoc będzie miała charakter kompleksowy, obejmując interwencją również finansowanie linii pilotażowych oraz działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji.

Uruchomienie pierwszej produkcji oznacza pierwsze przemysłowe zastosowanie urządzeń/instalacji o charakterze pilotażowym i prototypowym lub pierwsze inwestycje niepieniężne w sprzęt/urządzenia i instalacje, z uwzględnieniem kolejnych etapów, czyli fazę testowania, walidacji itp., ale nie obejmują już masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu (PDF 2 MB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi: Badania przemysłowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80 %; średnie przedsiębiorstwa: 75 %; duże przedsiębiorstwa: 65 %. Eksperymentalne prace rozwojowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%; średnie przedsiębiorstwa: 50%; duże przedsiębiorstwa: 40 %.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 115 363 645,81 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 11 536 364,58 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 909 KB)  [wersja AKTUALNA obowiązuje od 28.12.2015 r.]

Wykaz zmian do Załączników do Regulaminu konkursu  (PDF 295 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 12 MB) [wersja AKTUALNA obowiązuje od 18.04.2018 r.]

 

Wykaz zmian do Załączników do Regulaminu konkursu (PDF 497 KB) [wersja ARCHIWALNA]

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 12 MB)  [wersja ARCHIWALNA]]

Wykaz zmian do Załączników do Regulaminu konkursu  (PDF 202 KB) [wersja ARCHIWALNA]

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 12 MB)  [wersja ARCHIWALNA]

Wykaz zmian do Załączników do Regulaminu konkursu (PDF 216 KB) [wersja ARCHIWALNA]

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 12 MB) [wersja ARCHIWALNA]

Wykaz zmian do Załączników do Regulaminu konkursu (PDF 214 KB) [wersja ARCHIWALNA]

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 11 MB) [wersja ARCHIWALNA]

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu i załączników do Regulaminu konkursu oraz innych dokumentów (PDF 247 KB) [wersja ARCHIWALNA]

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 16 MB) [wersja ARCHIWALNA]

Regulamin konkursu (PDF 2 MB) [wersja ARCHIWALNA]

Wykaz zmian do Załączników do Regulaminu konkursu (PDF 206 KB) [wersja ARCHIWALNA]

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 18 MB) [wersja ARCHIWALNA]

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 12 MB) [wersja ARCHIWALNA]

Inne dokumenty:

Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania RPO WL na lata 2014-2020 w zakresie EFRR Tom II - działania wdrażane przez LAWP w Lublinie (PDF 2 MB)[wersja AKTUALNA obowiązuje od 28.12.2015 r.]

Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania RPO WL na lata 2014-2020 w zakresie EFRR Tom II - działania wdrażane przez LAWP w Lublinie – projekt (PDF 3 MB) [wersja ARCHIWALNA]

 

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (PDF 199 KB) [wersja AKTUALNA obowiązuje od 28.12.2015 r.]

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (PDF 199 KB) [wersja ARCHIWALNA]

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu (PDF 1 MB) [wersja AKTUALNA obowiązuje od 18.04.2018 r.]

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu (PDF 990 KB) [wersja ARCHIWALNA]

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu (PDF 1 MB) [wersja ARCHIWALNA]

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu (PDF 882 KB) [wersja ARCHIWALNA]

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu (PDF 2 MB) [wersja ARCHIWALNA]

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu (PDF 909 KB) [wersja AKTUALNA obowiązuje od 28.12.2015 r.]

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu (PDF 2 MB) [wersja ARCHIWALNA]

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących działania 1.2 Badania celowe informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej info.lawp@lubelskie.pl.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie RPO WL

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020