Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 11.3

11.3 Kształcenie zawodowe / 11.3.1 Kształcenie zawodowe, RPO Łódzkiego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2021

Miejsce składania wniosków

Nie dotyczy

Sposób składania wniosków

Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków.

Aby móc korzystać z generatora wniosków należy założyć konto dla wnioskodawcy zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia. Po upływie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/21 (uwzględniającym dodatkowe 14 dni, o których mowa powyżej) nabór w generatorze wniosków zostanie automatycznie zamknięty. Nie będzie zatem możliwości złożenia do IOK wniosku o dofinansowanie, który został przez wnioskodawcę przygotowany w okresie trwania naboru, ale nie został w terminie przesłany do IOK.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:

Wnioskodawca jest organem prowadzącym publiczne lub niepubliczne szkoły lub placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe, do których kierowane jest wsparcie w ramach projektu.

Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie mogą podlegać wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania.

Uwaga! W przypadku jednostek organizacyjnych JST nieposiadających osobowości prawnej (np. szkoła zawodowa) wnioskodawcą powinna być: właściwa jednostka samorządu terytorialnego (np. powiat).

Uwaga! Jeśli wnioskodawca wnioskował będzie o dofinansowanie wkładu własnego ze środków PFRON, to musi spełniać warunki określone w procedurze realizacji programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

 1. wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (w tym szkół specjalnych przysposabiających do pracy) w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujące:
  a) podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy jako przyszłych absolwentów oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, w szczególności poprzez realizację wysokiej jakości staży uczniowskich zawodowych, a także dodatkowych zajęć specjalistycznych.
  b) doskonalenie umiejętności kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z kierunkiem kształcenia zawodowego, w tym poprzez poszerzanie oferty staży i praktyk dla nauczycieli
  c) wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego.Działania wymienione w pkt 1 c będą stanowiły uzupełnienie działań przewidzianych w pkt 1 a i 1 b.
  d) modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę z przedsiębiorcami włączającą ich w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania
  e) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, w szczególności poprzez tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa). Działania wymienione w pkt 1e będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie innych działań przewidzianych w projekcie.Wsparcie w pierwszym typie projektu nie przewiduje realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Uwaga!!!W ramach przedmiotowego konkursu możliwe jest realizowanie wyłącznie 1 typu projektu przewidzianego w SZOOP RPO WŁ 2014-2020.

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia mogą być:

 • uczniowie lub słuchacze publicznych i niepublicznych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (w tym szkół specjalnych przysposabiających do pracy);
 • nauczyciele, w tym nauczyciele kształcenia zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki zawodu;
 • publiczne i niepubliczne szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe (w tym szkoły specjalne przysposabiające do pracy );
 • instytucje z otoczenia społeczno-gospodarczego publicznych i niepublicznych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 11.3.1 Kształcenie zawodowe, znajdują się w Rozdziale 7.1. Regulaminu konkursu oraz w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 90%, w tym wsparcie finansowe EFS – 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 1 292 020,50 EUR, co stanowi 5 898 590,39 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek określa paragraf 8 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Wyjaśnienia oraz odpowiedzi na pytania do konkursu publikowane są na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego- Nabory wniosków – RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/21.

Linki

Łącze bezpośrednie do ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego