Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 11.3

11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych, RPO Śląskiego

Zakończony 27.09.2021

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2022

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie przygotowany za pomocą LSI 2014 (https://lsi.slaskie.pl), należy przesłać w formacie .pdf do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) WYŁĄCZNIE za pośrednictwem ePUAP (http://www.epuap.gov.pl).

UWAGA! Nie należy składać wniosków przez SEKAP!

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),

w tym:

1)      szkoły ponadpodstawowe prowadzące kształcenie dla dorosłych i placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe;

2)      placówki kształcenia ustawicznego;

3)      centra kształcenia zawodowego;

4)      centra kształcenia zawodowego i ustawicznego;

5)      organy prowadzące szkoły i placówki objęte katalogiem beneficjentów;

6)      pracodawcy/przedsiębiorcy;

7)      szkoły wyższe (w zakresie współpracy z otoczeniem szkół wskazanych w katalogu beneficjentów, jako współpraca dla uczniów);

8)      samorząd województwa;

9)      zrzeszenia i stowarzyszenia rzemieślnicze i zawodowe;

10)  podmioty wskazane w art. 93 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub placówki, o których mowa w art. 2 pkt. 4 – placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych: może je połączyć w zespół, zwany „centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego”).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, zainteresowanych zdobyciem nowej kwalifikacji lub szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub mistrzowskiego.

2. Kursy umiejętności zawodowych.

3. Pozaszkolne formy rozwoju kompetencji ogólnych, w tym kursy kompetencji ogólnych – możliwy do realizacji wyłącznie w powiązaniu z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi.

4. Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i  uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-083/21.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 059 382,34 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Link do pliku

Link do strony naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do pliku

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do pliku

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne w regulaminie konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-083/21.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail

Linki

Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Strona naboru