Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 1.1

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, województwo podkarpackie, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 24.04.2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podaje do wiadomości listę wniosków o dofinansowanie projektów przyjętych do realizacji. 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór jest prowadzony w trybie pozakonkursowym.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Lisa Kuli 20
35-025 Rzeszów

Sposób składania wniosków

Projektodawca składa wniosek w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wniosek należy złożyć również w wersji papierowej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest powiat, przy czym jako realizatora we wniosku wskazuje się powiatowy urząd pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późń.zm.), z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do odpowiednich typów operacji.

Kryteria wyboru projektów

Ogólne kryteria formalne:

 1. Czy projekt został dostosowany do wymogów formalnych, które będą obowiązywały w ramach PO WER 2014-2020?
 2. Czy projekt został dostosowany do wymogów przyszłego Systemu Realizacji PO WER 2014-2020?

Kryteria dostępu:

 1. Czy uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020?
 2. Czy projekt zakłada, że proces rekrutacji uczestników projektu zakończy się do 31.12.2015 r.?
 3. Czy projekt zakłada :
  1. ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych - na poziomie co najmniej 43%;
  2. dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%;
  3. dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%;
  4. dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%?
 4. Czy projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (wg stanu na 30.11.2014 r.)?
 5. Czy projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób długotrwale bezrobotnych w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (wg stanu na 30.11.2014 r.)?

Kryteria horyzontalne:

 1. zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym,
 2. zgodność z prawodawstwem krajowym,
 3. zgodność z celem tematycznym i priorytetem inwestycyjnym.

Ogólne kryteria merytoryczne:

czy projekt jest spójny merytorycznie i przyczynia się do osiągnięcia celów PO WER 2014 – 2020.

 

 

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć kwoty wskazanej w decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej określającej poziom środków Funduszu Pracy na 2015 r. dla danego PUP, powiększonej o kwotę nie wyższą niż 1/12 wyżej wymienionej kwoty (kwota 1/12 do realizacji w 2016 r.).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

75 828 700 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin dostępny jest na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek generowany jest za pomocą Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)

Wzór umowy o dofinansowanie

W przygotowaniu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla projektów pozakonkursowych nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,
ul. Płk. L. Lisa- Kuli,
tel. (017) 850 92 27, (17) 850 92 48 lub (17) 850 92 56

Linki

http://www.wup-rzeszow.pl/?cPath=357//5