Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 1.1

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 25.01.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

I kwartał 2016r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,
ul. Głogowska 25c,
45-315 Opole

Sposób składania wniosków

a) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych System Operacyjny Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).   Przed przesłaniem elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie z systemu SOWA do siedziby WUP w Opolu należy najpierw zweryfikować poprawność jego wypełnienia. W tym celu należy kliknąć przycisk „Sprawdź”.

b) w formie papierowej (w jednym egzemplarzu, opatrzony pieczęcią/ami, czytelnie podpisany (w punkcie VIII wniosku o dofinansowanie) przez osobę(y) do tego upoważnioną(e) do podejmowania decyzji w imieniu Beneficjenta np. Dyrektora, o ile ma takie upoważnienie od Starosty lub Prezydenta Miasta, wskazaną(e) w punkcie 2.7 wniosku o dofinansowanie) wraz z załącznikiem nr 5 znajdującym się w Ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa opolskiego.

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej projektu można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) przesyłce.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z terenu województwa opolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach projektów mogą być realizowane tylko instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych odnoszące się do typów operacji wskazanych w opisie Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Osi I Osoby młode na rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu:

www.pokl.opole.pl

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi projekty będą dofinansowane w 100%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa opolskiego w 2016 r. w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER 2014-2020, wynosi 17 286 734,00 złotych, zgodnie z przedstawionym podziałem środków dla powiatowych urzędów pracy na realizację projektów pozakonkursowych stanowiącym załącznik nr 2 znajdującym się w Ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa opolskiego.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 208 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

W trakcie opracowania.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Dla projektów pozakonkursowych nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udziela: - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Punkt Informacyjny o Europejskim Funduszu Społecznym (EFS) (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 7744 16 754, fax: 77 44 16 599 e-mail: punktpokl@wup.opole.pl, wup@wup.opole.pl, strona internetowa: www.pokl.opole.pl – zakładka PO WER 2014-2020); - Wydział ds. RPO i Wdrażania PO WER , tel. 77 44 16 492 lub 77 44 16 514, 77 44 16 462.

Linki

www.pokl.opolskie.pl – zakładka PO WER 2014-2020