Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 1.1

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - Seal of Excellence, Inteligentny Rozwój

Zakończony 29.11.2019

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków w danej rundzie do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni. Konkurs jest podzielony na 8 rund trwających: 1) od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r.; 2) od 1 maja do 31 maja 2019 r.; 3) od 1 czerwca do 30 czerwca 2019 r.; 4) od 1 lipca do 31 lipca 2019 r.; 5) od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2019 r.; 6) od 1 września do 30 września 2019 r.; 7) od 1 października do 31 października 2019 r.; 8) od 1 listopada do 29 listopada 2019 r. do godziny 16:00.

Miejsce składania wniosków

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR (link do systemu – aktywny od 1 kwietnia 2019 r.).

Sposób składania wniosków

Elektronicznie w systemie informatycznym IP.Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową (link)od 1 kwietnia do 29 listopada 2019  r. (do godz. 16:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

MŚP

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które:

1) obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania) oraz

2) zostały złożone do SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku do NCBR, oraz

3) otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) (z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania)

Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne na stronie NCBR

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
  • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych;
  • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 50 mln euro

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

50 000 000 PLN (projekty wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dostępny na stronie NCBR

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny na stronie NCBR

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny na stronie NCBR

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544). 

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

1) w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres: konkurs111soe-finanse@ncbr.gov.pl

2) w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres: konkurs111soe@ncbr.gov.pl oraz pod numer telefonu (0-22) 39 07 451, (0-22) 39 07 210.

Linki

Programy →  Fundusze europejskie → Program Operacyjny Inteligentny Rozwój → Aktualne nabory → Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa → Konkurs_1/1.1.1/2019_ Seal of Excellence