Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 1.1

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - Seal of Excellence, Inteligentny Rozwój

Zakończony 29.11.2019

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków w danej rundzie do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni. Konkurs jest podzielony na 8 rund trwających: 1) od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r.; 2) od 1 maja do 31 maja 2019 r.; 3) od 1 czerwca do 30 czerwca 2019 r.; 4) od 1 lipca do 31 lipca 2019 r.; 5) od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2019 r.; 6) od 1 września do 30 września 2019 r.; 7) od 1 października do 31 października 2019 r.; 8) od 1 listopada do 29 listopada 2019 r. do godziny 16:00.

Miejsce składania wniosków

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR (link do systemu – aktywny od 1 kwietnia 2019 r.).

Sposób składania wniosków

Elektronicznie w systemie informatycznym IP.Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową (link)od 1 kwietnia do 29 listopada 2019  r. (do godz. 16:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

MŚP

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które:

1) obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania) oraz

2) zostały złożone do SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku do NCBR, oraz

3) otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) (z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania)

Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów dostępne na stronie NCBR

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
  • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych;
  • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 50 mln euro

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

50 000 000 PLN (projekty wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu dostępny na stronie NCBR

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny na stronie NCBR

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny na stronie NCBR

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544). 

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

1) w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres: konkurs111soe-finanse@ncbr.gov.pl

2) w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres: konkurs111soe@ncbr.gov.pl oraz pod numer telefonu (0-22) 39 07 451, (0-22) 39 07 210.

Linki

Programy →  Fundusze europejskie → Program Operacyjny Inteligentny Rozwój → Aktualne nabory → Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa → Konkurs_1/1.1.1/2019_ Seal of Excellence