Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.4

10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy / 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe i pozakonkursowe), RPO Świętokrzyskiego

AKTUALNY data naboru wniosków od 06.04.2021 do 16.04.2021

W dniu 04.03.2021 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłosił nabór konkursowy nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-338/21

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2021-06-16

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urządu Pracy w Kielcach

ul. Witosa 86

25-561 Kielce

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć:

- w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego,

- w formie papierowej (osobiście, pocztą albo przesyłką kurierską) w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych(projekty konkursowei pozakonkursowe) o dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.

−Lokalne Grupy Działania,

−podmioty świadczące usługi dla przedsiębiorców, w tym Instytucje Otoczenia Biznesu,

−podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu ogłoszony jest nabór na składanie wniosków o dofinansowanie projektów uwzględniających następujące typy projektu:

1.Wsparcie szkoleniowe (indywidualne lub grupowe) dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, przez wyspecjalizowane instytucje oraz zgodnie z wypracowanymi i obowiązującymi standardami świadczenia usług nie będzie mogło być realizowane samodzielnie, lecz jako uzupełnienie wsparcia finansowego.

2.Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej tj. wsparcie finansowe wraz ze wsparciem pomostowym.

Kwota wsparcia finansowego bezzwrotnego stanowi stawkę jednostkową na samozatrudnienie. Obowiązująca kwota stawki jednostkowej na samozatrudnienie wynosi 23.050 PLN.Wsparcie pomostowe udzielane jest w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego maksymalnie do wysokości minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu musi być prowadzona przez okres co najmniej 18 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS).

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-338/21

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 85%.

Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych wynosi 15%. W przypadku projektów dotyczących udzielania wsparcia finansowego podstawą do obliczania wymaganego wkładu własnego jest wartość projektu pomniejszona o środki wsparcia finansowego przekazywane uczestnikom projektów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 3 807 000,00 PLN i jest uzależniona od aktualnego kursu Euro na dzień podpisywania umów.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-338/21

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek zostały określone w regulaminie konkursu nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-338/21

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach ul. Witosa 86,25-561 Kielce tel. (041) 36 41625, (041) 3641 624, (041) 3641 650 e-mail: wup@wup.kielce.pl

Linki

Pełna dokumentacja konkursu nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-338/21