Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.3

ZMIANA TERMINU: 10.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia / 10.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy, RPO Łódzkiego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec/lipiec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Nie dotyczy

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków.

Aby móc korzystać z generatora wniosków należy założyć konto dla wnioskodawcy zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia.

Po upływie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie nr RPLD.10.03.03-IZ.00-10-001/20, nabór w generatorze wniosków zostanie automatycznie zamknięty. Nie będzie zatem możliwości złożenia do IOK wniosku o dofinansowanie, który został przez wnioskodawcę przygotowany w okresie trwania naboru, ale nie został w terminie przesłany do IOK.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • instytucje naukowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
  legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu,
  – z wyłączeniem:
 • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
  Uwaga! Należy również spełnić następujące warunki wynikające z kryteriów wyboru projektów:
 • Podmiot realizujący badania kolonoskopowe spełnia warunki wsparcia określone w załączniku nr 14 do Regulaminu.
 • Świadczenia opieki zdrowotnej są realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy prawa powszechnie obowiązującego, w oparciu o definicję zawartą w ustawie o działalności leczniczej.
 • Wnioskodawcą lub partnerem jest podmiot posiadający co najmniej roczne doświadczenie w obszarze, w którym realizowany jest krajowy program populacyjny dotyczący profilaktyki raka jelita grubego (co najmniej roczne doświadczenie w realizacji badań kolonoskopowych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu możliwy jest do realizacji poniższy typ projektu:

 • Działania wspierające i uzupełniające Program profilaktyki raka jelita grubego, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.

Projekty mogą obejmować w szczególności następujące działania:

 1. Usługi zdrowotne: badania kolonoskopowe, sedacja (znieczulenie) – koszty rozliczane będą stawkami jednostkowymi.
  Badania kolonoskopowe będą realizowane wyłącznie w systemie oportunistycznym. Zakres badania i sedacji (znieczulenia), wymogi realizacji badań, zostały przedstawione w Załączniku nr 14 do Regulaminu.
 2. Zapewnianie dojazdu niezbędnego do realizacji badania dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem;
 3. Zapewnienie opieki nad osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia;
 4. Zapewnienie opieki osoby trzeciej nad osobą, która poddała się badaniu kolonoskopowemu ze znieczuleniem (po przeprowadzeniu tego badania);
 5. Działania informacyjno-edukacyjne, świadomościowe oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu osób do badań profilaktycznych (nie mogą stanowić jedynego działania w ramach projektu). Działania edukacyjne mogą być również kierowane do kadr POZ (tj. lekarzy POZ oraz osób współpracujących z placówką POZ lub osób pracujących na rzecz placówki POZ) lub kadr placówki medycyny pracy. Tego typu działania nie mogą stanowić jedynego działania w ramach projektu. Prowadzenie działań z zakresu edukacji prozdrowotnej możliwe będzie wyłącznie przez osoby z wykształceniem lekarskim lub pielęgniarskim lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne. Wymóg ten nie dotyczy działań świadomościowych, informacyjno-edukacyjnych, które nie obejmują udzielania porad zdrowotnych oraz nie stanowią edukacjizdrowotnej, a jedynie służą przekazaniu informacji o programie zdrowotnym i udzieleniu odpowiedzi na podstawowe pytania z nim związane.
  Działania świadomościowe powinny być zgodne z warunkami przedstawionymi w Załączniku nr 16 do Regulaminu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania X.3, znajdują się w Rozdziale 7.1 Kryteria wyboru projektów Regulaminu konkursu oraz w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania to 91%, w tym wsparcie finansowe EFS 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 874 989,20 EUR, co stanowi 3 773 303,42 PLN.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek określa rozdział 8 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Wyjaśnienia oraz odpowiedzi na pytania do konkursu publikowane są na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego – Nabory wniosków – RPLD.10.03.03-IZ.00-10-001/20

Linki

Łącze bezpośrednie do ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego