Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.2

10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.3 Kształcenie zawodowe, RPO Kujawsko-pomorskiego

Zakończony 30.10.2020

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

maj 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić  i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej, jak i w wersji papierowej (jeden egzemplarz). O tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie projektu decyduje jednobrzmiąca suma kontrolna na obu wersjach wniosku o dofinansowanie projektu. IZ  RPO WK-P nie przewiduje możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie projektu jedynie drogą elektroniczną albo jedynie drogą papierową.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej należy składać w Biurze Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może ubiegać się:   

organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe (dotyczy również partnera wiodącego w projekcie partnerskim).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

1. Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmujący w szczególności:
a) realizację doradztwa zawodowego ukierunkowanego na dopasowanie podaży kwalifikacji do potrzeb i wymagań nowoczesnego rynku pracy,
b) realizację zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa zawodowego,
c) realizację dodatkowego wsparcia służącego uzyskiwaniu lub  uzupełnianiu wiedzy, umiejętności, kompetencji lub  kwalifikacji zawodowych uczniów lub słuchaczy, dostosowanego do potrzeb pracodawców, w szczególności poprzez:   
     i.    dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne,               
     ii.   organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, kursów        przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,              
     iii.   udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,             
     iv.   wsparcie w zakresie potwierdzania umiejętności zawodowych nabywanych przez uczniów kształcących się w danym zawodzie w ramach przygotowania do uzyskania uprawnień zawodowych,
     
     v.    programy potwierdzania kwalifikacji zawodowych w toku edukacji,             
     vi.   udział w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego – KKZ  lub KUZ, 
d) realizację wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, w tym w zakresie przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu,
e) współpraca w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,
f) opracowanie i modyfikację programów nauczania w poszczególnych zawodach i na kierunkach już istniejących,
g) wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego,
h) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie,
i) tworzenie klas patronackich w szkołach,
j) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów obejmujące wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa branżowego[1]. 

2. Realizacja wysokiej jakości staży lub praktyk dla uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek kształcenia zawodowego we współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów praktykantów lub stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do realizacji staży lub praktyk oraz realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy. 

3. Kształtowanie u uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz realizacja wsparcia nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie stosowania metod  oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy[2].

 

[1] W pierwszej kolejności wnioskodawca powinien realizować działania na rzecz kształcenia w miejscu pracy bądź realizować programy stażowe, umożliwiające nabywanie kompetencji zawodowych w rzeczywistym środowisku pracy. Działania związane z wyposażeniem przyszkolnych pracowni zawodowych/warsztatów stażowych dla danego zawodu kształconego w danej szkole mogą być realizowane, jeśli wnioskodawca wykaże w projekcie, że nie jest możliwe zorganizowanie kształcenia w miejscu pracy lub programów stażowych dla wszystkich uczniów kształcących się w danym zawodzie w danej szkole.

[2]Wsparcie w postaci doskonalenia kompetencji lub kwalifikacji związanych ze stosowaniem metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w danej szkole/placówce na rzecz wsparcia kształcenia zawodowego wskazanych w typach 1c i lub vi lub 1d lub 1 j.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu. (PDF 1 MB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 90%.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
24 331 381,75 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu - obowiązuje od 28 kwietnia 2021 r. (PDF 1 MB)

Regulamin konkursu - obowiązuje od 3 marca 2021 r. (PDF 1 MB)

Regulamin konkursu - obowiązuje od 15 października 2020 r.   (PDF 1 MB)

Regulamin konkursu - obowiązuje od 23 września 2020 r.  (PDF 1 MB)

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie  (DOCX 169 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 4 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu (PDF 1 MB).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:
– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:
poniedziałki i wtorki 7.30-17.30
środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 56 621 25 34,571 293 000 w godzinach:
wtorki 11.30 – 12.30
czwartki 12.30 – 13.30. 

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Linki

Link do ogłoszenia o konkursie w którym zamieszczono załączniki do Regulaminu konkursu.