Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.1

10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej / 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 15.06.2016

27 października 2016 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym  Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dokonała wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania dla Podziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – nabór horyzontalny.

Do dofinansowania wybrane:

 • 1 projekt o charakterze horyzontalnym, którego całkowita wartość wynosi 816 765,05 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 685 812,86 PLN,
 • 5 projektów w ramach Zachodniego Obszaru Interwencji, których łączna całkowita wartość wynosi 1 651 429,17 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 1 403 448,83 PLN,
 • 8 projektów w ramach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji, których łączna całkowita wartość wynosi 3 401 363,39 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 2 912 352,58 PLN,
 • 5 projektów w ramach Obszaru Interwencji Doliny Baryczy, których łączna całkowita wartość wynosi 2 398 018,11 PLN natomiast wartość dofinansowania wynosi 2 034 228,75 PLN,
 • 1 projekt w ramach Obszaru Interwencji Równiny Wrocławskiej, którego całkowita wartość wynosi 223 467,80 PLN natomiast wartość dofinansowania wynosi 189 685,40 PLN,
 • 6 projektów w ramach Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko – Kłodzko – Ząbkowickiej, których łączna całkowita wartość wynosi 2 180 059,52 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 1 848 836,79  PLN.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na: • wrzesień 2016 roku, w przypadku gdy ocenie formalno-merytorycznej podlegać będzie do 80 wniosków, • październik 2016 roku, w przypadku gdy ocenie formalno-merytorycznej podlegać będzie od 81 do 150 wniosków, • listopad 2016 roku, w przypadku gdy ocenie formalno-merytorycznej podlegać będzie powyżej 150 wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych dostępnego na stronie http://generator-efs.dolnyslask.pl

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącej się pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Mazowiecka 1750-412 Wrocław

II piętro, pokój nr 2020

b) kurierem lub pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Wdrażania EFS

ul. Mazowiecka 1750-412 Wrocław.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA). Następnie wniosek taki powinien zostać złożony w systemie SOWA. Jednocześnie, najpóźniej do dnia zakończenia naboru, do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z systemu SOWA papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami – jeśli dotyczy). Logowanie do systemu SOWA będzie możliwe najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SzOOP RPO WD, tj.:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • organizacje pozarządowe;
 • organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego;
 • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów: 

10.1.A. Uruchamianie nowych miejsc w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej m.in. specjalnych i integracyjnych oraz uruchomienie nowych miejsc alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. 

10.1.B. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty. Wykaz dodatkowych zajęć obejmuje:

a) zajęcia specjalistyczne takie jak zajęcia: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

b) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;

c) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;

d) zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;

e) zajęcia rozwijające u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy (tj. porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość) oraz właściwe postawy/ umiejętności (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa oraz pobudzające ciekawość świata). 

10.1.C. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z  dziećmi w  wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności poprzez współpracę nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

Szczegółowy opis dofinansowanych typów operacji zawiera Regulamin konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria stanowią element Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85%. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie z budżetu państwa): • w zakresie projektów typu 10.1.B, 10.1.C. – 95% • w przypadku występowania w projekcie różnych typów wparcia, wśród których występuje typ 10.1.A - 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogółem kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs horyzontalny wynosi: 1 763 000 PLN Ogółem kwota środków europejskich przeznaczona na Zachodni Obszar Interwencji wynosi: 2 288 837 PLN Ogółem kwota środków europejskich przeznaczona na Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji wynosi: 3 134 480 PLN Ogółem kwota środków europejskich przeznaczona na Obszar Interwencji Doliny Baryczy wynosi: 1 787 077 PLN Ogółem kwota środków europejskich przeznaczona na Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej wynosi: 1 380 877 PLN Ogółem kwota środków europejskich przeznaczona na Obszar Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka wynosi: 2 065 258 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie, który dostępny jest wraz z załącznikami na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl  oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Regulamin konkursu dla Podziałania 10.1.1_obowiązuje od 27.10.2016

Regulamin konkursu dla Poddziałania 10.1.1_kwiecień - wersja archiwalna obowiązująca do 26.10.2016

załącznik-nr-1-wzór-karty-weryfikacji-technicznej

załącznik-nr-2-wzór-karty-weryfikacji-technicznej-uzupełnionego-wniosku-o-dofinansowanie

załącznik-nr-3-wzór-karty oceny formalnej_Działanie 10.1_horyzontalne

załącznik-nr-4-wzór-karty oceny merytorycznej_Działanie 10 1_horyzontalne

załącznik-nr-5-wzór-deklaracji-bezstroności-i-poufności-do-weryfikacji-technicznej

załącznik-nr-6-wzór-deklaracji-bezstroności-i-poufności-dla-pracownik-IOK

załącznik-nr-7-wzór-deklaracji-bezstroności-i-poufności-dla-eksperta

załącznik-nr-8-wzór-deklaracji-poufności-dla-obserwatora

Załącznik-nr-13-Katalog-stawek-maksymalnych-w-ramach-Działania-10.1

załącznik-nr-14-oświadczenie-dotyczące-stosowania-przepisów-PZP

załącznik-nr-15-oświadczenie-dotyczące-wydatków-inwestycyjnych

Instrukcja wypełniania WND SOWA (PDF 1 MB)

Komunikaty:

Wydłużenie terminu oceny formalno-merytorycznej wniosków w ramach naboru nr RPDS.10.01.01-IZ.00-02-116/16 - 6.10.2016

Wzór wniosku o dofinansowanie

załącznik-nr-9-zakres-wniosku-od-dofinansowanie-projektu

 

Wzór umowy o dofinansowanie

załącznik-nr-10-Wzór-umowy EFS _ standardowa dla 10.1 zmiana od marca 2016

załącznik-nr-11-Wzór-umowy EFS_ Ryczałt dla 10.1 zmiana od marca 2016

załącznik-nr-12-Wzór-umowy EFS _dla PJB dla 10.1 zmiana od marca 2016

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich lub na adresy poczty elektronicznej:

Linki

Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej