Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT 1.

1. Wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności innowacyjnej sektorów niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 5.11.2021

5 listopada br. zakończył się nabór wniosków na tzw. projekty zalążkowe (seed money). Wnioskodawcy złożyli następujące wnioski o dofinansowanie:

 • Cel szczegółowy 1.1 - zwiększenie obecności MŚP z sektora niebieskiego i zielonego na rynkach międzynarodowych – 4 aplikacje,
 • Cel szczegółowy 1.2 - transfer innowacji na korzyść MŚP działających w sektorze niebieskim i zielonym – 17 aplikacji.

Komitet Monitorujący wybrał projekty do dofinansowania w ramach tzw. pisemnej procedury obiegowej, która trwała od 24 stycznia do 7 lutego 2022. Lista projektów, które zostały zatwierdzone do dofinansowania znajduje się na stronie programu.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

7 lutego 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk 
Al. Grunwaldzka 186 (GARNIZON)
80-266 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Elektronicznie w j. angielskim na adres mejlowy: seed-money@southbaltic.eu

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Partner wiodący:

 1. władze krajowe, regionalne i lokalne,
 2. organy podlegające prawu publicznemu, które spełniają trzy warunki:
  - są ustanowione zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym w celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, nie mające charakteru przemysłowego lub handlowego;
  - posiadające osobowość prawną;
  - finansowane w przeważającej części przez państwo, władze regionalne lub lokalne, lub przez inne organy podlegające prawu publicznemu; bądź też podlegające nadzorowi kierowniczemu sprawowanemu przez te organy; lub posiadające radę administracyjną, zarządzającą lub nadzorczą, której więcej niż połowa członków jest mianowana przez władze państwowe, regionalne lub lokalne, lub przez inne organy podlegające prawu publicznemu. (art. 2(1) Dyrektywy 2014/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE).
 3. stowarzyszenia utworzone przez jeden lub kilka organów władz regionalnych lub lokalnych, posiadające osobowość prawną, 
 4. stowarzyszenia utworzone przez jeden lub kilka organów podlegających prawu publicznemu, posiadające osobowość prawną,
 5. Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

Partner w projekcie:

 1. władze krajowe (rządowe), regionalne i lokalne,
 2. organy podlegające prawu publicznemu, spełniające trzy warunki:
  - ustanowione zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym w celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, nie mające charakteru przemysłowego lub handlowego;
  - posiadające osobowość prawną;
  - finansowane w przeważającej części przez państwo, władze regionalne lub lokalne, lub przez inne organy podlegające prawu publicznemu; bądź też podlegające nadzorowi kierowniczemu sprawowanemu przez te organy; lub posiadające radę administracyjną, zarządzającą lub nadzorczą, której więcej niż połowa członków jest mianowana przez władze państwowe, regionalne lub lokalne, lub przez inne organy podlegające prawu publicznemu, (art. 2(1) Dyrektywy 2014/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE).
 3. inne instytucje ustanowione zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym w celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, nie mające charakteru przemysłowego lub handlowego, posiadające osobowość prawną, 
 4. stowarzyszenia utworzone przez jeden lub kilka organów władz regionalnych lub lokalnych, posiadające osobowość prawną,
 5. stowarzyszenia utworzone przez jeden lub kilka organów podlegających prawu publicznemu, posiadające osobowość prawną, 
 6. Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
 7. stowarzyszenia i klastry MŚP, posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Cel szczegółowy 1.1. Zwiększenie obecności MŚP z obszaru Południowego Bałtyku, działających w sektorze niebieskim i zielonym, na rynkach międzynarodowych, poprzez wspólne działania transgraniczne

Cel szczegółowy 1.2 Poprawa transferu innowacji na korzyść MŚP działających w sektorze niebieskim i zielonym, poprzez wspólne działania transgraniczne

Projekt zalążkowy powinien obejmować wszystkie działania (np. spotkania, warsztaty, prace nad materiałami etc.) potrzebne do przygotowania aplikacji projektowej w nowym programie Południowy Bałtyk 2021-2027.

Planowane działania muszą uwzględniać przygotowanie 2 obowiązkowych produktów:

 1. koncepcji projektu, która musi zawierać m.in.: raport na temat obecnego stanu, plan dla przyszłego projektu regularnego, proponowany wkład w osiągnięcie rezultatów i produktów nowego Programu Południowy Bałtyk 2021-2027, analizę ryzyka, kolejne kroki na rzecz wdrażania przyszłego projektu;
 2. warsztatu transgranicznego (w formie tradycyjnej lub online) na temat koncepcji projektu wraz z raportem z warsztatu uwzględniającym min. agendę warsztatu, liczbę uczestników, listę reprezentowanych instytucji, podsumowanie.

Kryteria wyboru projektów

 1. Zgodność projektu zalążkowego z proponowanymi działaniami nowego Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027
 2. Jakość i adekwatność planu pracy – planu projektu, z uwzględnieniem wspólnego opracowania aplikacji, wdrażania i wspólnego personelu projektu
 3. Jakość budżetu – właściwe zastosowanie ryczałtu, stosunek jakości do ceny, wspólne finansowanie działań)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Do 85% dla partnerów z Polski

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowity budżet naboru: 879 997,00 EUR, w tym na:

Priorytet 1

 • Cel szczegółowy 1.1. – ok. 166 000 EUR
 • Cel szczegółowy 1.2 – ok. 213 000 EUR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Znajduje się na stronie programu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Znajduje się na stronie programu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Znajduje się na stronie programu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura skargowa znajduje się w Podręczniku na stronie programu.