Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kolejne ułatwienia z Funduszowego Pakietu Antywirusowego wchodzą w życie

Uruchamiamy kolejne działania w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego. Częściowe zawieszenie stosowania wytycznych przy realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych ułatwi ich prowadzenie tym, którzy zostali dotknięci skutkami epidemii. Zaproponowane zmiany mogą dotyczyć około 3 tysięcy przedsięwzięć, które mają na celu wsparcie osób w najtrudniejszej sytuacji oraz przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

grafika dekoracyjna

"Na częściowe zawieszenie wytycznych pozwoliło wejście w życie specustawy funduszowej. Dotyczy ono projektów, które zakładają bezpośrednie działania na rzecz walki z koronawirusem i skutkami pandemii lub w których spełnienie warunków opisanych w wytycznych stało się niemożliwe ze względu na epidemię. Dlatego zdejmujemy z beneficjentów część obowiązków i dajemy więcej swobody instytucjom udzielającym pomocy" – podkreśla minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Co to oznacza dla pracowników 

Dotychczas powiatowe urzędy pracy koncentrowały się na wspieraniu osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Teraz działania dotyczą również pomocy finansowej prowadzącej do utrzymania zatrudnienia przez pracodawców.

Dzięki temu rozwiązaniu, wsparciem powiatowego urzędu pracy obejmowane są nie tylko osoby zarejestrowane w urzędzie jako bezrobotne, ale także pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osoby samozatrudnione niezatrudniające pracowników.

Pracodawcy otrzymują wsparcie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i należnych od nich składek ZUS, w przypadku odnotowania spadku obrotów związanych z sytuacją epidemiczną w kraju.

"Na ten cel wspólnie z marszałkami województw przeznaczyliśmy 2,6 miliarda złotych. Powiatowe urzędy pracy od kilkunastu dni już przyjmują wnioski. Dotąd wpłynęło ich kilkanaście tysięcy. Ograniczenie stosowania wytycznych przyspieszy procedury. Beneficjenci zostali np. zwolnieni z niektórych obowiązków sprawozdawczych wynikających z finansowania wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” – mówi minister Jarosińska-Jedynak.

Co to oznacza dla osób zagrożonych wykluczeniem, zwłaszcza tych przebywających w instytucjach opieki

W projektach dotyczących aktywnego włączenia i usług społecznych będzie możliwe obejmowanie wsparciem osób w Polsce, które są w najtrudniejszej sytuacji wskutek wystąpienia epidemii COVID-19. Pomoc może dotyczyć zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, wsparcia psychologicznego, ochrony zdrowia i życia lub innych zidentyfikowanych potrzeb. Wprowadzone wyłączenia pozwalają na objęcie wsparciem personelu placówek opieki instytucjonalnej i osób tam przebywających (np. w domach pomocy społecznej) w zakresie niezbędnym do ochrony ich zdrowia i życia umożliwiając dokonanie zakupów środków ochrony osobistej, leków, środków higienicznych, wsparcie psychologiczne, czasowe zaangażowanie dodatkowego personelu lub wolontariuszy w celu uzupełniania braków kadrowych spowodowanych epidemią.

W zakresie ekonomii społecznej wprowadzone zmiany pozwalają m.in. na uruchomienie nowego mechanizmu wsparcia, poprzez zakupy dokonywane w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Zakupy mogą dotyczyć środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekcyjnych, posiłków oraz szeregu innych, szczególnie potrzebnych w czasie epidemii, produktów i usług, które będą następnie nieodpłatnie przekazywane placówkom służby zdrowia, instytucjom opieki czy osobom szczególnie dotkniętym wystąpieniem COVID-19. Dodatkowo, wstrzymana zostanie weryfikacja statusów przedsiębiorstwa społecznego, przez co podmioty nie muszą się obawiać utraty statusu w wyniku ewentualnych kłopotów spowodowanych epidemią.

Funduszowy Pakiet Antywirusowy jest skuteczny

"Zmiany pozwolą wesprzeć osoby dotknięte skutkami epidemii koronawirusa i uelastycznią procedury i wymogi dotyczące projektów realizowanych w trakcie epidemii. Zapewnią także sprawne realizowanie projektów w sposób odpowiadający obecnym potrzebom oraz umożliwiający szybkie reagowanie na pojawiające się wyzwania" – dodaje minister Jarosińska-Jedynak.

Od kiedy obowiązuje zawieszenie Wytycznych

Częściowe zawieszenie wytycznych obowiązuje od 1 lutego br. do odwołania. W pozostałym zakresie – dla dotychczasowego wsparcia udzielanego przez powiatowe urzędy pracy – stosowanie wytycznych pozostaje obligatoryjne

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych