Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 5.1

5.1 Programy profilaktyczne, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 15.06.2018

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia listy rankingowej ok. 5 miesięcy. Projekty wybierane będą w ramach alokacji zaplanowanej na dany makroregion.

Miejsce składania wniosków

Adres IOK:

Ministerstwo Zdrowia

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek do IOK należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Wniosek powinien zostać przygotowany za pomocą aplikacji SOWA. System ten dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem: https://www.sowa.efs.gov.pl. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto użytkownika. Wnioskodawcy (beneficjenci) zakładają konto samodzielnie wchodząc w systemie na zakładkę Załóż konto.

Szczegółowe informacje w zakresie zakładania konta oraz obsługi systemu znajdują się w Instrukcji użytkownika SOWA w ramach PO WER 2014‐2020 dla wnioskodawców/beneficjentów, która jest dostępna w systemie w zakładce Pomoc orazstanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu może ubiegać się:

  1. uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym lub
  2. instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub
  3. podmiot leczniczy: posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej łącznie w rodzaju leczenie szpitalne oraz w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie chemioterapii i chirurgii, zatrudniający (bez względu na formę zatrudnienia) co najmniej jednego pracownika naukowego (posiadającego co najmniej tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych). 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty,które przewidują realizację polityki zdrowotnej pn. ABCDE samokontroli znamion – Ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry.

Realizacja programu profilaktycznego będzie polegać na realizacji komponentu edukacyjnego skierowanego do kadry medycznej: lekarzy POZ, specjalistów w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej/edukatorów zdrowotnych, dermatologów, onkologów i osób będących w grupie ryzyka oraz komponentu medycznego polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom zakwalifikowanym do programu polityki zdrowotnej (badanie dermatoskopowe/wideodermatoskopowe).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Priorytetu V PO WER na 2018 r., określone w  regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załącznik 1 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 (PDF 659 KB)

Załącznik 2 - Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów (PDF 4 MB)

Załącznik 3 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 2 MB)

Załącznik 4 - Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 359 KB)

Załącznik 5 - Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 844 KB)

Załącznik 6 - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny (PDF 453 KB)

Załącznik 7 - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (PDF 454 KB)

Załącznik 8 - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 461 KB)

Załącznik 9 - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 465 KB)

Załącznik 10 - Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT (PDF 493 KB)

Załącznik 11 - Wykaz typowych kosztów zakupu towarów i usług (PDF 513 KB)

Załącznik 12 - Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (PDF 791 KB)

Załącznik 13 - Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (PDF 686 KB)

Załącznik 14 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (PDF 666 KB)

Załącznik 15 - Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (PDF 276 KB)

Załącznik 16 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER (PDF 263 KB)

Załącznik 17 - Program ABCDE samokontroli znamion - ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry (PDF 2 MB)

Załącznik 18 - Zestawienie stawek jednostkowych (PDF 632 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej:

https://www.sowa.efs.gov.pl/Wzory-dokumentow

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą mailową na adres e-mail: 

nowotwory.s@mz.gov.pl

Linki

www.zdrowie.gov.pl