Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.1

4.1 Odnawialne źródła energii / 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Południowego (339/19), RPO Śląskiego

Zakończony 31.01.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
ul. Ligonia 46 
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020)

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  2. Związek Metropolitalny;
  3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
  4. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienionych wyżej);
  5. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
  6. Szkoły wyższe;
  7. Organizacje pozarządowe;
  8. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
  9. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP Przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą numer 1901/63/VI/2019 dnia 21 sierpnia 2019 r.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

• są projektami rewitalizacyjnymi,
• nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą
• nie są objęte pomocą de minimis
• nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.

Dla projektów realizowanych w formule grantowej maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95% (środków UE).

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w pozostałych przypadkach na poziomie projektu wynosi 85% (środków UE), bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 637 825, 88 PLN[1] 
614 705, 88  EUR [1] 

Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30.07.2019 r., gdzie 1 EUR = 4,2912 PLN. Wartość w PLN na moment rozstrzygnięcia konkursu zostanie określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym nastąpi rozstrzygnięcie, w związku z czym może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 492 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku (DOCX 481 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 537 KB)

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu (PDF 698 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu (PDF 516 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Regionie lub dzwoniąc pod numery telefonów:

+48 32 77 40 172, 
+48 32 77 40 193, 
+48 32 77 40 194, 
+48 32 77 40 418,
+48 32 77 40 324.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020.