Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowe nabory na wsparcie edukacji z Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego

Doskonalenie zawodowe uczniów oraz kompetencji nauczycieli zawodu to główne cele kolejnych konkursów, które Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosi 30 listopada 2015 r. Na realizację projektów przeznaczono przeszło 4,8 mln zł. Zainteresowani wnioskodawcy już mogą korzystać z dokumentacji konkursowych

Dwa konkursy w ramach Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów dotyczą wsparcia na działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów oraz na zwiększanie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów

Dzięki realizowanym projektom, osoby pracujące w dziedzinie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu, będą mogły uzyskać kwalifikacje doradców edukacyjno-zawodowych. Będzie również możliwość podnoszenia tych kwalifikacji.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć także na tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa), umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty i osób dorosłych. SPInKi powinny pojawiać się w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, centrach kształcenia ustawicznego, Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) lub innych zespołach realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU.

Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, także podlegać będzie unijnemu dofinansowaniu. Istotne będzie dostosowywanie oferty edukacyjnej w szkołach i w formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy.

Kto się może ubiegać?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów to 3 097 282,50 zł. Minimalna wartość projektu to 100 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 90%. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy. Czas trwania naboru to: od 30 listopada 2015 roku do 18 grudnia 2015 roku.

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu

Celem drugiego naboru z Poddziałania 10.3.1 jest doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, niezbędnych dla realizacji kształcenia adekwatnego do potrzeb gospodarki i rynku pracy.

Pomoc kierowana będzie m.in. na kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Dodatkowo na praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty.

Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne) również podlegać będą unijnemu dofinansowaniu. Na co jeszcze będzie można otrzymać wsparcie? Na budowanie lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia, na realizację programów wspomagania oraz na programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw.

Kto się może ubiegać?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to 1 715 418 zł. Minimalna wartość projektu to 100 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 90%. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy. Czas trwania naboru to: od 30 listopada 2015 roku do 14 grudnia 2015 roku.

Mniej biurokracji

Jest łatwiej i szybciej. Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w okresie naboru w systemie MEWA 2.0. Wniosek wysyłany jest w tylko w formie elektronicznej.

Wysyłany wniosek musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP. Przypominamy, że regulaminy oraz dokumentacje konkursowe są dostępne na stronie internetowej.