Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna – projekty konkursowe, Regionalnego Programu dla województwa wielkopolskiego

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 30 czerwca 2015 r. do 13 lipca 2015 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Departamentu Wdrażania EFS
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 30 czerwca 2015 r. od godziny 0.00 do 13 lipca 2015 r. do godziny 15.30.

Wersje papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską: w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Sekretariat DEFS (3 piętro), ul. Szyperska 14, 61 - 754 Poznań,  Decyduje data wpływu dokumentacji do Urzędu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej 

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy projektów:

Projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej (w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami): 

  1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej (pod określonymi w Regulaminie konkursu warunkami) polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy,
  2. rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1),
  3. wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 597 KB)

Finanse

Procent dofinansowania projektu

85% kosztów kwalifikowanych 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

36 210 400 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 469 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 8.4 do Regulaminu konkursu (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 8.3 do Regulaminu konkursu (PDF 623 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu (PDF 469 KB) 

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

  • Poczty elektronicznej na adres e-mail: defs.sekretariat@umww.pl
  • faksu: 61 626 73 01;
  • telefonu: 61 626 73 00;
  • lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, Tel. 61 626 61 92

Linki

Strona Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020