Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nabór na ekspertów w Regionalnym Programie Województwa Małopolskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzi nabór na kandydatów na ekspertów w następujących dziedzinach:

 • Gospodarka odpadami komunalnymi,
 • Gospodarka wodno-ściekowa,
 • Infrastruktura rowerowa,
 • Infrastruktura turystyczna,
 • Ochrona, konserwacja i udostępnianie zabytków,
 • Infrastruktura ochrony zdrowia,
 • Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich,
 • Infrastruktura kultury. 

Zgłoszenia

Wnioski o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego wraz z załącznikami należy składać w terminie od 17 lutego 2016 r. do 18 marca 2016 r.:

 • osobiście w siedzibie Departamentu Funduszy Europejskich – Kraków, ul. Wielicka 72 B, parter (wejście od ul. Dworcowej)
  lub
 • wysłać listem poleconym. 

Dziennik podawczy przyjmować będzie wnioski w dniach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty o przyjęciu wniosku do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego. Wnioski złożone po terminie lub niespełniające powyższych warunków pozostawia się bez rozpatrzenia. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.  

Dodatkowe informacje 

Szczegóły naboru, formularz zgłoszenia oraz  wymagania wobec kandydatów znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (12) 29 90 771 oraz (12) 29 90 779 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Barbara.Syc@umwm.pl oraz Katarzyna.Stanczykowska@umwm.pl.