Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Jak będziemy inwestować Fundusze Europejskie 2014-20?

Polska na lata 2014-2020 otrzymała 82,5 miliardów euro, czyli 349 miliardów złotych z polityki spójności. Pieniądze te przełożą się na lepszą jakość życia, umacnianie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki oraz na inwestycje w przyszłe pokolenia.

Sukces wykorzystania środków unijnych

Kończy się wydatkowanie pieniędzy z poprzedniego budżetu Unii Europejskiej (na lata 2007-13). Poprzedni budżet unijny wykorzystaliśmy w całości. Jego efekty widać na każdym kroku. Dobrze zainwestowane fundusze zwiększyły konkurencyjność gospodarki, pomagają rozwijać przedsiębiorczość i pozwalają na tworzenie miejsc pracy. W prawie każdej miejscowości w Polsce znajdziecie tablicę z unijną flagą, informującą o tym, że konkretna droga, biblioteka czy obiekt kultury zostały wsparte unijnymi pieniędzmi.

Start

Rozpoczynając wykorzystanie kolejnej transzy Funduszy Europejskich, mamy do dyspozycji ponad pół biliona złotych.  Do 2020 roku będziemy mogli wydać z budżetu europejskiego ponad pięćset miliardów złotych, z czego 349 miliardów złotych z samej tylko polityki spójności. To największa suma pieniędzy na rozwój, jaką kiedykolwiek Polska miała do dyspozycji!

infografika przedstawiająca obszary wsparcia z Funduszy Europejskich

Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie 22 programy (6 krajowych i 16 regionalnych) na lata 2014-2020. Ogłoszono już pierwszy konkurs w Programie Polska Cyfrowa. Nabór wniosków rozpocznie się 27 lutego br. Kolejne konkursy będą sukcesywnie ogłaszane, zarówno w programach krajowych, jak i w poszczególnych RPO. Szczegółową listę naborów można będzie znaleźć na Portalu Funduszy Europejskich.

Jak chcemy zainwestować fundusze?

Wsparcie Funduszy Europejskich obejmie te obszary, które najbardziej przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i modernizacji gospodarki. Premiowane będą te przedsięwzięcia, z których efektów korzystać będziemy jeszcze długo po ich zakończeniu. Środki unijne zainwestujemy przede wszystkim w innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, zmniejszenie dysproporcji w rozwoju poszczególnych części naszego kraju, bardziej przyjazne i sprawne państwo oraz w dalszy rozwój infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.

Innowacje i konkurencyjność gospodarki

Akcent położymy na działania prowadzące do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki opartej na badaniach, kapitale intelektualnym oraz rezultatach przemian cyfrowych – a nie na niskich kosztach pracy.

 • Współfinansowanie prac badawczo-rozwojowych inicjowanych przez przedsiębiorców – zyskujemy nowe innowacyjne pomysły.
 • Powiązanie polskiej nauki z gospodarką.
 • Wsparcie finansowe ułatwiające wdrożenie nowych pomysłów przez przedsiębiorców.
 • Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Zmniejszenie dysproporcji w rozwoju regionów

Na lata 2014-2020 wskazaliśmy tzw. obszary strategicznej interwencji, czyli kluczowe obszary, które będziemy wspierać. Wprowadzono również nowy instrument: kontrakty terytorialne, czyli umowy między rządem a samorządami województw, w których obie strony uzgodniły najważniejsze cele i przedsięwzięcia, mające istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz objętego nim województwa.

Rozwój miast

Główne obszary wsparcia w miastach to transport publiczny, infrastruktura środowiskowa, rewitalizacja, infrastruktura społeczna, strategie niskoemisyjne, efektywność energetyczna.

Obszary wiejskie

Obok Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, możliwe jest wsparcie z funduszy polityki spójności rozwoju przedsiębiorczości i lepszego wykorzystanie kapitału ludzkiego, reorientacji zawodowej rolników, rewitalizacji społecznej i infrastrukturalnej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i przeciwpowodziowej.

Program Polska Wschodnia 2014-2020

To program wspierający rozwój gospodarczy i społeczny  5 województw Polski Wschodniej. Priorytety tego programu to Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa – wpłyną one na bardziej dynamiczny rozwój, wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności  makroregionu, a przez to zwiększenie zamożności mieszkańców i poprawy jakości ich życia.

Wyrównywanie szans społecznych, edukacja i inwestycje w człowieka

Rozwój kapitału ludzkiego to:

 • Większe szanse na zatrudnienie dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.
 • Pomoc osobom w trudnej sytuacji w znalezieniu pracy np. starszym i z niepełnosprawnościami.
 • Wyższa jakość i lepsza dostępność usług publicznych np. zdrowia i edukacji.
 • Rozwój umiejętności praktycznych uczniów i studentów – kształcenie w poszukiwanych zawodach.
 • Dodatkowe zajęcia szkolne i pozalekcyjne dla uczniów i studentów – lepiej wykształceni absolwenci.
 • Ułatwienie rodzicom powrotu do pracy – więcej dostępnych żłobków i przedszkoli.
 • Inicjatywa dla młodych czyli specjalny pakiet działań dla osób do 29 roku życia w zakresie:

- pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
- podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób młodych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy
- pomocy w zdobyciu doświadczenia zawodowego przez osoby wchodzące na rynek pracy (w tym wsparcie przedsiębiorczości osób młodych).
- wspierania mobilności zawodowej osób młodych.

 • Wsparcie dla osób 50 plus:

       - zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo,
       - podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników,
       - wspieranie samozatrudnienia, przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy,
       - wsparcie w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się, wydłużenie aktywności zawodowej.
       - wsparcie programów rehabilitacji leczniczej ułatwiających powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej.

Przyjazne i sprawne państwo

W najbliższych latach będziemy wzmacniać nowoczesne fundamenty rozwoju kraju. Zapewnimy dostęp do szybkiego Internetu, efektywnych i przyjaznych użytkownikom e-usług publicznych oraz podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców Polski. Wspierać będziemy także reformy w obszarze dobrego rządzenia. Nasze cele to:

 • Powszechna dostępność do szybkiego Internetu.
 • Więcej usług dla obywateli dostępnych przez Internet.
 • Szkolenia budujące kompetencje cyfrowe.
 • Ułatwienia prawne i administracyjne dla przedsiębiorstw.
 • Usprawnienie działalności sądów gospodarczych.
 • Lepsze działania administracji lokalnej w obszarach istotnych z punktu widzenia przedsiębiorczości.
 • Podniesienie jakości stanowionego prawa poprzez zwiększanie kompetencji pracowników administracji i wzmocnienie procesu konsultacji społecznych.
 • Zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych.

Infrastruktura

Trudno mówić o innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarce bez oparcia jej na dobrze funkcjonującej infrastrukturze. W dalszym ciągu mamy jeszcze sporo do nadrobienia w tym zakresie, dlatego w kolejnych latach nadal finansowany będzie rozwój połączeń kolejowych i drogowych oraz efektywne korzystanie z zasobów  energetycznych, środowiskowych i kulturowych. Będziemy stawiać na:

 • Wysoką jakość połączeń drogowych i kolejowych w układzie europejskim i krajowym,
 • Sprawny transport w regionach,
 • Inwestycje w transport multimodalny, czyli wykorzystujący więcej  niż jeden środek przewozu,
 • Poprawę bezpieczeństwa portów lotniczych,
 • Przyjazną środowisku komunikacja miejska,
 • Lepszą infrastruktura przesyłowa i dystrybucyjna energii elektrycznej i gazu ziemnego,
 • Ochronę zasobów naturalnych i kulturowych.

Więcej pieniędzy dla regionów        

Nowa filozofia wykorzystania Funduszy Europejskich oznacza nowy sposób zarządzania nimi. Prawie połowa wszystkich pieniędzy z Unii będzie rozdzielona na szczeblu samorządowym. Głównym celem regionalnych programów operacyjnych będzie zwiększenie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych. Budżet 16 programów regionalnych wynosi ok. 31,3 mld euro, czyli ok. 132,4 miliardy złotych. Jest to niemal 40 proc. wszystkich środków na lata 2014-2020.