Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informujemy, że 6 lutego 2019 r. minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podpisała czternastą wersję Szczegółowego Opisi Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.

Modyfikacje wprowadzone do SZOOP PO WER mają na celu dostosowanie dokumentu do zmian, które zostały wprowadzone w ramach PO WER, przekazanego do KE 22 listopada 2018 r., zatwierdzonego przez KE 14 grudnia 2018 r. i stosowanego od dnia notyfikacji decyzji KE, czyli od 18 grudnia 2018 r. Najważniejsze zmiany obejmują następujące kwestie:

I.    Ogólny opis Programu oraz głównych warunków realizacji

Zaktualizowano informację o obowiązującej, trzeciej wersji Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

II.   Opis poszczególnych priorytetów Programu oraz poszczególnych działań/poddziałań

Priorytet II

 • W Działaniu 2.1 uzupełniono punkt 7 Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia dla typu projektu nr 6. Uzupełnienie polegało na dodaniu powiatów i województw jako jednostek samorządu terytorialnego, których przedstawiciele mogą być grupą docelową udzielanego wsparcia.
 • W Działaniu 2.6 dodano nowy cel szczegółowy Profesjonalizacja obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami, w zakresie świadczenia usług transportowych i  typ projektu z numerem 12 Szkolenia w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami, skierowane do pracowników sektora transportu zbiorowego oraz uzupełniono informacje na temat typu beneficjenta, grupy docelowej/ostatecznych odbiorców wsparcia, trybu wyboru projektów odnośnie nowego typu operacji nr 12.
 • W Działaniu 2.8 dodano nowy cel szczegółowy Zmniejszenie wykluczenia społecznego osób o ograniczonej mobilności, w tym osób z niepełnosprawnościami, które mają trudności w przemieszczaniu się i nowy typ projektu o numerze 9 Zwiększenie możliwości przemieszczania się osób o ograniczonej mobilności poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej, w celu ułatwienia integracji społeczno-zawodowej oraz ocena efektywności wdrażanego systemu. Uzupełniono informacje na temat typu beneficjenta, grupy docelowej/ostatecznych odbiorców wsparcia, trybu wyboru projektów odnośnie nowego typu operacji nr 9.
 • W Działaniu 2.10: zaktualizowano brzmienie typu operacji nr 7, w którym umożliwiono dostosowanie e-materiałów dydaktycznych do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poznawczych; wprowadzono nowy cel szczegółowy Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami wraz z odpowiednimi typami operacji, wskaźnikami oraz zaktualizowano wykaz beneficjentów i grup docelowych.
 • W działaniu 2.16 wprowadzono nowy cel szczegółowy Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia wraz z nowymi typami operacji. Ponadto w odniesieniu do nowych typów operacji uzupełniono informacje na temat typu beneficjenta oraz trybu wyboru projektów.
 • W działaniu 2.18 wprowadzono nowy cel szczegółowy Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia wraz z nowymi typami operacji. Ponadto w odniesieniu do nowych typów operacji uzupełniono informacje na temat typu beneficjenta oraz trybu wyboru projektów. Dodano nowy typ beneficjenta: ministra właściwego ds. informatyzacji.
 • W Działaniu 2.19 dodano nowy cel szczegółowy  Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia i nowe typy projektów o numerach: 17:  Zapewnienie obsługi procesów związanych z włączeniem idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia, w tym dotyczących w szczególności zmian prawa, współpracy z interesariuszami, koordynacji dostępności w ramach polityk sektorowych; 18: Opracowanie ekspertyz i analiz służących uwzględnieniu aspektu dostępności w obowiązującym lub nowotworzonym prawie; 19: Stworzenie systemu akredytacji podmiotów uprawnionych do świadczenia usług certyfikowania dostępności.Uzupełniono informacje na temat typu beneficjenta, grupy docelowej/ostatecznych odbiorców wsparcia, trybu wyboru projektów odnośnie nowych typów operacji.
 • W Działaniu 2.21 dodano nowy typ projektu: Zwiększenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie wdrażania i rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących oraz odpowiednie wskaźniki. 

Priorytet III

W Działaniu 3.5 - wprowadzenie nowego celu szczegółowego, typów operacji oraz wskaźników dot. Poprawy dostępności szkolnictwa wyższego. 

III. Zmiany finansowe

1.W ramach Priorytetów: I, II, IV, V i VI PO WER dokonano realokacji środków. Środki zmniejszono w ramach Działań: 1.3, 2.2, 2.5, 2.14, 2.15, 4.2 i 6.1  a zwiększono w ramach Działań: 1.4, 2.8, 2.10, 2.16, 2.18, 2.21, 5.2, 5.4 i 5.5. Realokacje wynikają przede wszystkim z konieczności zapewnienia środków na realizację zadań w ramach Programu Dostępność+.

2.W ramach Priorytetu III dokonano realokacji środków pomniejszając alokację w Działaniach 3.1, 3.2 i 3.4 i zwiększając w Działaniach 3.3 i 3.5. Realokacje wynikały z niewystarczającej kwoty środków koniecznych do zawarcia porozumień i umów wyłonionych do dofinansowania.

3.W Indykatywnym planie finansowym PO WER (EUR) wprowadzono zmiany wynikające ze zmian opisanych powyżej.

IV. Załącznik 2a

1.Wprowadzono nowe wskaźniki związane z realizacją nowych typów operacji wprowadzonych do PO WER z zakresu dostępności (zgodnie ze zmodyfikowaną treścią PO WER). Wskaźniki zostały wprowadzone w następujących działaniach:

 • Działanie 2.6
 • Działanie 2.8
 • Działanie 2.10
 • Działanie 2.16
 • Działanie 2.18
 • Działania 2.19
 • Działanie 2.21
 • Działanie 3.5

2.Zwiększono wartości wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego, dotyczących wsparcia osób młodych w podnoszeniu kompetencji społecznych przydatnych na rynku pracy, proporcjonalnie do wzrostu alokacji na Działanie 1.4.

3.Zwiększono wartości wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego, dotyczących podmiotów wykonujących szpitalną działalność oraz podmiotów wykonujących podstawową opiekę zdrowotną w Działaniu 5.2, zgodnie z analogicznymi zmianami w PO WER. 

V.Załącznik 2b

Wprowadzono nowe wskaźniki wraz z definicjami dla właściwych typów operacji wprowadzonych do PO WER, w związku realizacją działań z zakresu dostępności. Wskaźniki zostały wprowadzone w działaniach wymienionych w punkcie III, oprócz Działania 1.4 (patrz wykaz działań w opisie Załącznika 2a). 

Modyfikacje definicji pozostałych wskaźników

W związku z innowacyjnym katalogiem działań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu pozakonkursowego MZ pn. „Dostępność Plus dla zdrowia” zmieniono definicje następujących wskaźników w zakładce dla Osi V PO WER, PI 9iv:

a)    wskaźnika produktu: Liczba podmiotów wykonujących szpitalną działalność leczniczą objętych wsparciem w programie

b)    wskaźnika rezultatu: Liczba podmiotów wykonujących szpitalną działalność leczniczą, które wdrożyły działania projakościowe  w ramach programu

c)    wskaźnika rezultatu: Liczba podmiotów wykonujących podstawową opiekę zdrowotną, które wdrożyły działania projakościowe w ramach programu

d)    wskaźnika produktu: Liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, objętych wsparciem EFS w celu poprawy efektywności jego funkcjonowania.

Dodatkowe zmiany w definicjach wskaźników w Działaniu 5.4:

a)    w definicji wskaźnika produktu Liczba przedstawicieli innych zawodów  istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS zostali objęci wsparciem w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno- demograficznymi zmieniono wykazywany katalog innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na otwarty (rozszerzając możliwość objęcia wsparciem np. dyspozytorów medycznych i pilotów lotniczego pogotowia ratunkowego)

b)    w definicji wskaźnika rezultatu Liczba pielęgniarek i położnych, które po opuszczeniu programu uzyskały kwalifikacje w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi dodano zapis, że pomiar wskaźnika jest dokonywany w momencie zakończenia udziału w projekcie i uzyskania nowych kwalifikacji, potwierdzonych dyplomem wydanym przez organizatora szkolenia (w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych) lub Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (w zakresie kształcenia w formie specjalizacji) lub innego organizatora (w zakresie kształcenia w innych formach niż wskazane w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej).

 • Dodano definicje wskaźników w Działaniu 2.9: Liczba jednostek samorządu terytorialnego, których pracownicy zostali objęci programem edukacyjnym w zakresie społecznie odpowiedzialnego terytorium i Liczba jednostek samorządu terytorialnego, w których po udziale w projekcie wzrosła liczba zlecanych usług społecznych. Uzupełniono brakujące definicje do wskaźników wprowadzonych do PO WER przy poprzedniej zmianie Programu.
 • Działanie 2.9: Z definicji wskaźnika rezultatu bezpośredniego Liczba przedsiębiorstw społecznych, które  po opuszczeniu programu zwiększyły częstotliwość udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wykreślono nieprawidłową informację o jego monitorowaniu na podstawie badania ewaluacyjnego.
 • W ramach Osi III w związku z wejściem w życie ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  dostosowano definicje wskaźników do zapisów ustawy.

VI.Załącznik 4

Wprowadzono aktualne wersje Rocznych Planów Działania na 2018 i 2019 rok.

VII. Załącznik 5 

Uzupełniono i zaktualizowano wykaz wszystkich zidentyfikowanych do tej pory w ramach PO WER projektów.

VIII.Cały dokument

Zmiany o charakterze redakcyjnym. 

 

Dokument dostępny jest w zakładce "Prawo i Dokumenty"