Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Anulowanie konkursu w poddziałaniu 9.3.1 Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informuje, że został anulowany konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ 2014-2020), priorytet 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej (nabór nr RPSW.09.03.01-IZ.00-26-007/15).  

Działając zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 oraz Regulaminu konkursu pkt 1.5.10 Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 anuluje konkurs zamknięty nr RPSW.09.03.01-IZ.00-26-007/15. Przyczyną anulowania konkursu jest konieczność rozszerzenia grupy docelowej zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rozwoju otrzymanymi 10 grudnia 2015 r. Rozszerzenie grupy docelowej ma istotny wpływ na konstrukcję wniosków o dofinansowanie, w tym budżet i wskaźniki.

Powyższe zmiany są zbyt duże aby mogły stać się przedmiotem negocjacji. Informacja o anulowaniu konkursu przekazana zostanie również w formie pisemnej do wszystkich Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs.

Jednocześnie Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że nabór dla poddziałania 9.3.1 zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: anna.palys@sejmik.kielce.pl lub dorota.hlebicka-jozefowicz@sejmik.kielce.pl.