Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

2019 CEF Transport call for proposals – nabór wniosków o dofinansowanie projektów w sektorze transport 2019 z Instrumentu Łącząc Europę

Komisja Europejska wraz z Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci ogłosiła 5 grudnia 2018 roku nabór wniosków z sektora transportu w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).

Szacunkowy budżet konkursu wynosi 100 mln euro.

Nabór dotyczy projektów, które kwalifikują się do otrzymania środków z CEF w ramach Rocznego Programu Prac, w ramach następujących dwóch priorytetów:

  1. Projekty nasieci kompleksowej polegające na likwidacji „wąskich gardeł”, uzupełnianiu brakujących połączeń, wsparciu interoperacyjności kolei, a także poprawie połączeń transgranicznych (w zakresie: transgraniczne odcinki kolei, dróg i śródlądowych dróg wodnych, połączenia i rozwój portów morskich – 65 mln euro
  2. Zmniejszenie hałasu taboru kolejowego (poprzez modernizację istniejącego taboru towarowego) – 35 mln euro.

Zgodnie z zasadami konkursu minimalna wartość wnioskowanego dofinansowania dla projektów studyjnych wynosi 500 000 euro, natomiast dla projektów dotyczących robót minimalne wnioskowane dofinansowanie wynosi 1 000 000 euro.

Możliwy poziom dofinansowania w przypadku priorytetu 1 uzależniony jest od rodzaju projektu i może wynieść od 10% do 50% kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku priorytetu 2 dofinansowanie zostało określone jako wkład jednostkowy zależny od rodzaju wagonu (wagon typu S – 250 euro, wagon typu SS – 600 euro).

Okres kwalifikowalności kosztów projektu zaczyna się najwcześniej od dnia złożenia wniosku w konkursie i trwa do zakończenia projektu, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r.

Dokumenty konkursowe, w tym formularz wniosku aplikacyjnego, zostały opublikowane na stronie Komisji Europejskiej.

Podmioty zainteresowane udziałem w tym konkursie zapraszamy do kontaktu roboczego z pracownikami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – mail kontaktowy: cef@miir.gov.pl oraz do udziału w wirtualnym dniu informacyjnym zaplanowanym przez Agencję Wykonawczą INEA na dzień 17 stycznia 2019. Szczegóły odnośnie wirtualnego dnia informacyjnego znajdują się pod wskazanym wyżej linkiem dotyczącym konkursu.

Preselekcja

Wnioski aplikacyjne przed przekazaniem do KE muszą zostać zaakceptowane przez Państwo Członkowskie, tj. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Wnioski nie posiadające akceptacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nie będą oceniane przez KE. Mając na uwadze powyższe, propozycje projektów prosimy przekazywać do Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju na adres cef@miir.gov.pl do 30 stycznia 2019 roku.

Wstępna propozycja projektu zidentyfikowanego jako kwalifikujący się do obecnego naboru musi obejmować:

  • krótki opis i cel projektu,  
  • planowany harmonogram realizacji projektu,
  • planowany budżet projektu w rozbiciu na zadania wraz z wyszczególnieniem źródeł finansowania,     
  • informację o ewentualnych partnerach zaangażowanych w realizację projektu,      
  • wskazanie jednego z priorytetów, w zakres którego wpisuje się przedkładana propozycja projektu.

Po wstępnej akceptacji propozycji, termin na składanie kompletnych wniosków w celu uzyskania certyfikacji Państwa Członkowskiego wyznaczono na 10 marca 2019 roku. Wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy przedłożyć do MIiR Oświadczenie wnioskodawcy w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Instrumentu Łącząc Europę.

Ostateczny termin składania wniosków do Komisji Europejskiej upływa 24 kwietnia 2019 roku o godz. 17.00.

Powyższy harmonogram konkursu ma zastosowanie także w przypadku wniosków składanych przez podmioty zagraniczne lub z ich udziałem (tzw. Projekty wielostronne).